11 Μαΐου 1822
Πολιτική οργάνωση

Σύνταξη του Προσωρινού Πολιτεύματος της Κρήτης

Η Συνέλευση των Αρμένων ή Γενική Συνέλευση των Κρητών συγκλήθηκε στις 11 Μαΐου 1822 μετά την αποστολή του Πέτρου Σκυλίτση-Ομηρίδη από το Υπουργείο Εσωτερικών της πρώτης επαναστατικής διοίκησης, προκειμένου να οργανώσει τη διοίκηση της Κρήτης. Στη συνέλευση μετείχαν σαράντα ένας πληρεξούσιοι επαρχιών της νήσου, οι οποίοι ψήφισαν το Προσωρινόν Πολίτευμα της Κρήτης (Οργανικός Νόμος), έχοντας ως υπόδειγμα το πρώτο συνταγματικό κείμενο της επαναστατημένης χώρας, το Προσωρινό Σύνταγμα της Ελλάδος που ψήφισε η Α΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο. Η Συνέλευση των Αρμένων καθόρισε τη διοικητική διαίρεση του νησιού και τον τρόπο διοίκησής του από τον Γενικό Έπαρχο και τη γενική καγκελλαρία. Πρώτος Γενικός Έπαρχος ορίστηκε ο Μιχαήλ Κομνηνός Αφεντούλιεφ.

11 Μαΐου 1822 – 21 Μαΐου 1822

Συνῆλθον λοιπὸν οἱ πληρεξούσιοι ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ἀπεσταλμένου τῆς Κεντρικῆς Διοικήσεως εἰς πολλὰς συνεδριάσεις. Παρετήρησαν δὲ τότε τὰ εἰρημένα ἔγγραφα καὶ ταυτοχρόνως ἐσκέφθησαν περὶ τῆς καταστάσεως τῆς Κρήτης. Ὅθεν καὶ συνέταξαν τὸ ἀπαιτούμενον πολίτευμα, τὸ ὁποῖον καὶ προσωρινὸν Ὀργανισμὸν τῆς Κρήτης ὠνόμασαν, μηδόλως ἀπομακρυνθέντες ἀπὸ τὰς γενικὰς ἀρχάς, τὰς ὁποίας εἶχε θέσει καὶ τὸ ἔθνος εἰς τὸ προσωρινὸν ἐν Ἐπιδαύρῳ συνταχθὲν πολίτευμα, καὶ ἐκανόνισαν οὕτω τὴν προσωρινὴν διοίκησιν τοῦ τόπου των.

Κριτοβουλίδης, 187-196

Εικονίδιο τοποθεσίας Αρμένοι Αποκορώνου