23-24 Ιουνίου 1821
Αντίποινα

Σφαγή των χριστιανών στο Ηράκλειο

Τη νύχτα της 23ης προς 24η Ιουνίου 1821 έφτασε στο Ηράκλειο η είδηση της έκρηξης της Ελληνικής Επανάστασης και των σφαγών των χριστιανών στην Κωνσταντινούπολη και αλλού και ο όχλος των μουσουλμάνων ξεκίνησε σφαγές αμάχων μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Έως 800 θύματα αναφέρονται, μεταξύ των οποίων ο μητροπολίτης και άλλοι επίσκοποι. Πολλά θύματα υπήρξαν τις επόμενες ημέρες και στα γύρω χωριά.

Ἐν μέσῳ τοσούτου θορύβου καὶ καταπληκτικοῦ τρόμου κατέπλευσεν ἐξ Ἁλικαρνασσοῦ τὴν νύκτα τῆς 23 πρὸς τὴν 24 Ἰουνίου μὲ τὸ πλοῖον του Ὀθωμανός τις Κρής, Μπιλὰλ Πουλάκας ὀνομαζόμενος, εἰς τὸν λιμένα τοῦ Ἡρακλείου, διαφυγὼν τὴν προσοχὴν τῶν περιπλεόντων ἑλληνικῶν πλοίων· οὗτος μετεκόμισε καὶ τάταριν ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἀποστελλόμενον μὲ σουλτανικὰ προστάγματα καὶ ἕνα δερβίσην. Μόλις δὲ ἐξῆλθεν ὁ λόγος ἀπὸ τὸν πλοίαρχον καὶ δερβίσην ὅτι «σφαγαὶ γενικαὶ ἐξετελέσθησαν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐν Σμύρνῃ καὶ ἀλλαχοῦ τῆς Τουρκίας, διότι πανταχοῦ οἱ ἄπιστοι ἐπιβουλεύονται τὸ βασίλειον», καὶ παρευθεὶς ἔγινεν ἅπας ὁ ὄχλος ἀκράτητος. Περιτρέχοντες λοιπὸν λυσσωδῶς εἰς τὰς ἀγυιὰς καὶ ρύμας τῆς πόλεως, ἐθανάτωναν ἀνηλεῶς ἄνευ διακρίσεως προσώπων τοὺς ἀπαντωμένους ἀόπλους καὶ ἀδυνάτους Ἕλληνας· ἐλεηλάτουν ἁπάσας τὰς χριστιανικὰς οἰκίας· ἐφόνευον καὶ ᾐχμαλώτιζον γυναῖκας, ἀθώας παρθένους καὶ ἄκακα παιδία· […] Ἐφονεύθησαν ὅμως κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐντὸς τοῦ φρουρίου ὀκτακόσιοι περίπου χριστιανοί. […]

Κριτοβουλίδης, 133

Εικονίδιο τοποθεσίας Ηράκλειο, πόλη