Απρίλιος 1824
Aντίποινα

Σφαγή στο Ελαφονήσι Χανίων

Στην επαρχία Κισάμου Χανίων, στη νησίδα Ελαφονήσι κατέφυγαν εκατοντάδες άμαχοι για να σωθούν από τα αιγυπτιακά στρατεύματα που είχαν εκστρατεύσει στο νομό Χανίων, στην Κίσαμο και στο Σέλινο. Επέσαν όμως θύματα του οθωμανικού ιππικού που κατάφερε να περάσει τα αβαθή νερά και να εξολοθρεύσει τους καταδιωκόμενους.

Ἑξακόσιοι δὲ περίπου ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδία εἶχον καταφύγει τότε εἰς νησίδια, τὰ Ἐλαφονήσια καλούμενα, κείμενα ἐπὶ τῆς δυτικῆς ἀκτῆς τῆς Κρήτης κατέναντι τοῦ ἀκρωτηρίου Κριοῦ Μέτωπον ὀνομαζομένου, κατὰ τῶν ὁποίων ἐφώρμησαν μανιωδῶς οἱ Τοῦρκοι ἱππεῖς. Καὶ κατ’ ἀρχὰς μὲν ἀντέκρουσαν τὴν ὁρμὴν τούτων ἕως 40 εὑρεθέντες μετὰ τῶν λοιπῶν ἔνοπλοι, φονεύσαντες καί τινας τῶν ἐφορμησάντων, τοὺς ὁποίους καὶ ἐκώλυσαν μέχρι τινὸς ἀπὸ τοῦ νὰ διαβοῦν τὸ μεταξὺ Κρήτης καὶ τῶν ρηθεισῶν νήσων ἀβαθὲς μικρὸν στένωμα, ἀλλ’ ὑπερίσχυσαν ἐπὶ τέλους μετὰ πολλὰς ἐφορμήσεις οἱ ἱππεῖς. Διαβάντες λοιπὸν ἐκεῖθεν πολλοί, ἄλλους μὲν κατέσφαξαν ἀδιακρίτως, τῶν ὁποίων οἱ ὀλοφυρμοὶ καὶ γοεραὶ κραυγαὶ κατὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἤθελον κατασπαράξει καὶ αὐτῶν τῶν ἀγριωτάτων θηρίων τὰ σπλάγχνα, ὡς διεβεβαίωσε ταῦτα πλοιάριόν τι παραπλέον τότε τυχαίως καὶ μὴ δυνηθὲν ἕνεκα τῶν πλησιαζόντων ἐχθρικῶν πλοίων νὰ δώσῃ χεῖρα ἀρωγὸν εἰς τοὺς πάσχοντας, ἄλλοι δὲ ριπτόμενοι εἰς τὴν θάλασσαν ἐπ’ ἐλπίδι ὅτι ἠδύναντο νὰ εὕρωσι σωτηρίαν ἀπεπνίγησαν ἐλεεινῶς! Οὕτως ἐτελείωσαν μέχρις ἑνὸς καὶ οἱ εἰς τὰς εἰρημένας νήσους καταφυγόντες.

Κριτοβουλίδης, 318

Εικονίδιο τοποθεσίας Ελαφονήσι Χανίων