Ιούνιος 1823
Πολιτική οργάνωση

Ψήφιση του «Ὀργανισμού τῆς ἐνιαυσίου Τοπικῆς Διοικήσεως τῆς νήσου Κρήτης»

Ο Αρμοστής της Κρήτης Εμμανουήλ Τομπάζης κάλεσε τους αντιπροσώπους των επαρχιών της Κρήτης στο χωριό Αρκούδαινα (σήμερα Αρχοντική) για τη συγκρότηση ενός νέου τοπικού πολιτεύματος σε αντικατάσταση του Προσωρινού Πολιτεύματος της Κρήτης (Οργανικού Νόμου) και σύμφωνα με το αναθεωρημένο Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος που είχε ψηφιστεί από την Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος τον Απρίλιο του 1823..

Ὁ Ἁρμοστὴς τῆς νήσου Κρήτης

Ἡ εἰς Ἄστρος τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους διὰ τῶν τοποτηρητῶν του Συνέλευσις, συσκεπτομένη διὰ τὴν εὐταξίαν, διὰ τὰ συμφέροντα ὅλης τῆς Ἑλλάδος καὶ διὰ τὴν πρόοδον τῶν ἑλληνικῶν ἀρμάτων, ἔκρινεν ἀναγκαῖον διὰ τὰς παρούσας περιστάσεις τῆς Κρήτης νὰ σταλῇ Ἁρμοστὴς δι’ ἕνα χρόνον εἰς τὴν νῆσον ταύτην, μὲ τὴν δύναμιν νὰ ὁδηγῇ καὶ νὰ διατάττῃ τὰ πολιτικὰ καὶ πολεμικά της πράγματα. Ἡ Ἐθνικὴ Διοίκησις, ἐνεργοῦσα κατὰ τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, ἐτίμησεν ἐμέ, ἐπιφορτίζουσά με τὸ μέγα τοῦτο βάρος τοῦ Ἁρμοστοῦ· κατὰ τὴν δύναμιν λοιπὸν καὶ τὰ χρέη τὰ ὁποῖα τὸ ἔθνος εἰς τὴν Συνέλευσίν του καὶ ἡ Ἐθνικὴ Διοίκησις ἔδωσαν εἰς τὸν Ἁρμοστήν, ἐξέτασα καθ’ ὅσον αἱ περιστάσεις ἐσυγχώρουν τὴν ὅλην κατάστασιν τῆς Κρήτης, ἐσκέφθην πολλάκις ὅσον ἠδυνάμην καὶ εἶδον πῶς ὀργανιζόμενα πρὸς τὸ παρὸν τὰ τῆς τοπικῆς Διοικήσεως τῆς Κρήτης ἠμπορεῖ καὶ ἡ νῆσος αὕτη νὰ εὐτυχήσῃ ὅσον ἐνδέχεται τὴν σήμερον καὶ οἱ θεμελιώδεις νόμοι τῆς πολιτείας τοῦ ἔθνους νὰ μὴ πατηθοῦν· κατὰ τοῦτο τὸ πνεῦμα ἐσυντέθη καὶ ὁ Ὀργανισμὸς τῆς τοπικῆς Διοικήσεως τῆς Κρήτης

Κριτοβουλίδης, 282-291

Εικονίδιο τοποθεσίας Αρκούδαινα (Αρχοντική) Ρεθύμνου