14 Ιουνίου 1821
Πολεμικό γεγονός

Πρώτη μεγάλη νίκη των επαναστατών στον Λούλο Κεραμειών Χανίων

Στις 14 Ιουνίου 1821, ο γενίτσαρος Ταμπουρατζής ξεκίνησε από τα Χανιά με 60 Οθωμανούς στρατιώτες για να επιτεθεί στα χωριά της περιοχής των Κεραµειών. Στο χωριό Λούλος όµως τους επιτέθηκαν 40 χριστιανοί επαναστάτες από τα ριζίτικα και τα σφακιανά χωριά µε επικεφαλής τον οπλαρχηγό Ιωάννη Χάλη. Μετά από σκληρή µάχη, οι στρατιώτες υποχώρησαν αφήνοντας πίσω τα όπλα τους, που πέρασαν στα χέρια των επαναστατών. Οι επαναστάτες τούς ανάγκασαν να υποχωρήσουν µέχρι κάτω στον κάμπο των Χανίων, στο χωριό Νεροκούρου. Στη µάχη του Λούλου σκοτώθηκαν οκτώ Οθωµανοί στρατιώτες, µεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής τους.

Τὴν 14 Τοῦρκος ὠµὸς καὶ θηριώδης, ὀνόµατι Ταµπουρατζής, παραλαβὼν µεθ’ ἑαυτοῦ ἑξήκοντα ἄνδρας ὡς πρωτοπαλλήκαρα, ἐξῆλθε τοῦ φρουρίου καὶ προέβη εἰς Κεραµεῖα, διὰ νὰ καταπράξῃ παροµοίας θηριωδίας· εὑρεθέντες ὅµως ἐνταῦθα ὁ Ἰωάννης Χάλης, ὁ Παπαδανδρέας καὶ Μουτσογιάννης, µὲ σαράντα περίπου ὁπλοφόρους ἐκ τῶν Ριζιτῶν καὶ Σφακιανῶν, προσέβαλον κατὰ πρώτην φορὰν τοὺς θρασεῖς ἐκείνους κατὰ τὴν θέσιν Λοῦλον. Οἱ Τοῦρκοι, µὴ ἐλπίζοντες ν’ἀπαντήσωσιν ἀντίστασιν, ἐχαρακώθησαν τὸ πρῶτον, ἀπειλοῦντες καὶ γενναίως ἐναντιούµενοι· ἀλλ’εἰς οὐδὲν ὠφέλησεν ἡ ἀπειλὴ καὶ ἀντίστασις εἰς ἐκείνους· ἔµελλον ἤδη νὰ εὕρωσι τολµηροὺς πολεµιστάς, πνέοντας δικαίαν ἐκδίκησιν διὰ τὰς πρὸς τοὺς ἀδελφούς των ἀδυνάτους Ἕλληνας βιαιοπραγίας καὶ ἀδίκους φόνους· θαρραλέως ἐπετέθησαν κατ’ ἐκείνων οἱ Ἕλληνες. Στενοχωρηθέντες δὲ οἱ Τοῦρκοι ὑπὸ τῆς ἰσχυροτέρας βίας, ἐτράπησαν εἰς ἐπονείδιστον φυγήν· τοσοῦτον δὲ κατελήφθησαν ὑπὸ τοῦ φόβου, ὥστε φεύγοντες ἔρριπτον τὰ ὅπλα των· οἱ δ’ Ἕλληνες, ἐνθαρρυνθέντες, ἐδίωκον αὐτοὺς µέχρι τῆς πεδιάδος, κάτωθεν τῶν Νεροκούρων, χωρίου ὀλιγώτερον τῆς ὥρας ἀπέχοντος τοῦ φρουρίου· ἔπεσαν τότε ὀκτὼ Τοῦρκοι, µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ θρασὺς ἀρχηγὸς Ταµπουρατζής· ἐκ δὲ τῶν Ἑλλήνων οὐδείς, οἵτινες πρώτην φορὰν ἐλαφυραγώγησαν µετὰ εὐχαριστήσεως ὅπλα ἐχθρικά, πολλῆς τιµῆς ἄξια.

Κριτοβουλίδης, 108-109

Εικονίδιο τοποθεσίας Λούλος