17-24 Μαΐου 1828
Πολεμικό γεγονός

Πολιορκία στον Πατσιανό

Μετά την επικράτηση στο φρούριο του Φραγκοκάστελου, τα οθωμανικά στρατεύματα στράφησαν προς τον Πατσιανό, όπου είχαν οχυρωθεί επαναστάτες. Η πολιορκία διήρκεσε αρκετές ημέρες ενώ άλλοι ένοπλοι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την περιοχή και να συνδράμουν τους πολιορκημένους. Τελικά, στις 24 Μαΐου μετά από διαπραγματεύσεις, οι πολιορκημένοι αποχώρησαν προς τα Σφακιά με τα όπλα τους και τους τραυματίες, αφήνοντας πίσω τα κανόνια και τους ομήρους.

Ἤρχισεν, ὡς εἴπομεν, ἡ πολιορκία, ὅτε καὶ νυχθημερὸν ἐξηκολούθει τότε σφοδρότατος ἀμοιβαῖος ὁ τουφεκισμὸς. […] Κατὰ δὲ τὴν 22 προῆλθεν ἐκ τυχαίων πάλιν γενομένων διαπληκτισμῶν σφοδροτέρα ἡ ἁψιμαχία κατὰ τὸν Πατσανόν· ἀντεκρούσθησαν δ’ ἐκεῖθεν οἱ Τοῦρκοι τότε μᾶλλον πεισματωδῶς, ὥστε ἐφονεύθησαν καὶ πολλοί, χωρὶς νὰ πάθωσιν Ἕλληνες, καὶ κατεδιώχθησαν ἡττηθέντες. Ἐκ τοιούτων δ’ ὁρμηθέντες οἱ Τοῦρκοι, ἐπανέλαβον καὶ κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν τὴν περὶ ἐκκενώσεως τοῦ φρουρίου πρότασιν, οἱ ὁποῖοι καὶ μετά τινας ἀντιλογίας παρεδέχθησαν τέλος καθ’ ὁλοκληρίαν τὴν αἴτησιν τῶν Ἑλλήνων, ὅθεν καὶ ἤρχισαν εὐθὺς ἐσπευσμένως νὰ ἑτοιμάζωνται πρὸς ἀναχώρησιν. Πρὸς ἀποφυγὴν ὅμως πάσης ἐνδεχομένης ὑπ’ ἀμφοτέρων ἐπιβουλῆς, ἀντηλλάχθησαν τὴν 24 καὶ ὅμηροι, ὅθεν καὶ αὐθημερὸν ἀνεχώρησαν διὰ Σφακία ἅπαντες οἱ πολιορκούμενοι, συμπαραλαβόντες καὶ πληγωμένους καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀποσκευάς, ἀφήσαντες μόνον εἰς τὸν πολέμιον τὸ ὀβούζιον καὶ τὰ κανόνια, καθὼς καὶ τὸν αἰχμαλωτισθέντα Ἰκιντσηαγᾶν καὶ λοιπούς.

Κριτοβουλίδης, 406-409

Εικονίδιο τοποθεσίας Πατσιανός Σφακίων