25 Μαΐου 1823
Πολεμικό γεγονός

Παράδοση του φρουρίου Καστελίου Κισάμου

Το φρούριο της Κισάμου βρισκόταν υπό πολιορκία από τις αρχές Φεβρουαρίου. Μετά την άφιξη του Τομπάζη, οι οθωμανικές αρχές διαπραγματεύτηκαν την παράδοση του φρουρίου και την ασφαλή μεταφορά των 600 μουσουλμάνων που είχαν απομείνει στο Καστέλι στο φρούριο των Χανίων. Για πρώτη φορά στην Κρήτη υψώθηκε σε φρούριο η ελληνική σημαία.

Ἐν τούτοις δέ, τὴν ἑπομένην ἡμέραν τῆς ἀποβιβάσεώς του, ὁ Ἁρμοστὴς προσεκάλεσεν ἐγγράφως τὸν φρούραρχον διὰ νὰ παραδώσῃ τὸ πολιορκούμενον φρούριον. […] Ὁ Ἁρμοστὴς ὅμως, καὶ τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐκτελέσεως διὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην παρεδέχθη, καὶ τοὺς Τούρκους ἀπέλυσεν ὅλους διὰ νὰ ἐπανέλθωσιν εἰς τὸ φρούριον, δοὺς πίστιν εἰς τὴν ὑπόσχεσίν των· ἀπέστειλε δὲ τότε μόνον φρουρὰν ἐκ τριάντα ἀνδρῶν ἐκ τοῦ ἐπικουρικοῦ καὶ ἐκ τῶν Κρητῶν, οἵτινες ὕψωσαν ἐπὶ τοῦ φρουρίου τὴν ἑλληνικὴν σημαίαν ἀντὶ τῆς ὀθωμανικῆς. […] Παρεδόθη λοιπὸν τὸ φρούριον τὴν 25 τοῦ Μαΐου.

Κριτοβουλίδης, 270-272

Εικονίδιο τοποθεσίας Καστέλι Κισάμου