23 Ιουνίου 1821
Πολεμικό γεγονός

Νίκη των επαναστατών στον Γερόλακκο Χανίων

Στις 23 Ιουνίου, οθωμανικά στρατεύματα βγήκαν από το φρούριο των Χανίων με σκοπό να διαλύσουν τις βάσεις των επαναστατών στο Θέρισο και τους Λάκκους, στα Λευκά Όρη. Οι επαναστάτες όμως με μεγάλη αυτοθυσία υπεράσπισαν τις θέσεις τους, κατάφεραν να τρέψουν τους επιτιθέμενους σε φυγή και να αποκομίσουν πολλά όπλα και άλλα λάφυρα.

Τὴν 23 Ἰουνίου λίαν πρωὶ παρετήρησαν οἱ σκοποὶ τοῦ Δασκαλάκη καὶ Χάλη ἐξελθόντας τοῦ φρουρίου Τούρκους πολλούς· καὶ συγχρόνως εἶδον ἐξ αὐτῶν περὶ πεντακοσίους μὲν διευθυνθέντας ἐναντίον τῆς Μαλάξης, τοὺς δὲ λοιποὺς δισχιλίους περίπου ἀνερχομένους διὰ νὰ προσβάλωσι τοὺς περὶ τὸν Φασούλην καὶ Χάλην ὀρεινούς […] ὁ δὲ σκοπὸς ἐκείνων πάντοτε ἀπέβλεπε νὰ καταστρέψωσι τὸ Θέρισον πρὸ πάντων καὶ τοὺς Λάκκους. Ἄλλως ὅμως ἀπέβη τοῦτο· οἱ Ἕλληνες, καίτοι γνωρίζοντες ὅτι εἶχον ἀντιπάλους γενναίους καὶ ἰσχυρούς, ἔμαθον ἤδη ἀρκούντως νὰ νικῶσιν. Ἅμα προέβησαν εἰς τὴν θέσιν Γερολάκκον κατὰ τὰ Κεραμεῖα, πρῶτος ὁ ὁρμητικὸς Α. Φασούλης μὲ τοὺς στρατιώτας του προσέβαλεν ἐπιτυχῶς τοὺς πολεμίους· καὶ ἐκώλυσεν ἐπὶ πολλὴν ὥραν τὴν πρόοδόν των, ἑωσοῦ παραυτίκα φθάσαντες οἱ περὶ τὸν Ι. Χάλην Κεραμειανοί, οἱ περὶ τὸν Β. Χάλην Θερισιανοί, οἱ Λακκιῶται ὡσαύτως καὶ λοιποὶ Ριζίται, οἱ ὁδηγούμενοι ὑπὸ τοῦ Α. Παναγιώτου, ἐπετέθησαν μὲ πολλὴν ὁρμὴν πανταχόθεν κατ’ ἐκείνων· […] Ἑκατὸν περίπου ἐκ τῶν Τούρκων ἔπεσαν εἰς τὴν μάχην ἐκείνην, τὰ δὲ ὅπλα των πολλοὶ ἔρριπτον διὰ νὰ διασωθῶσιν.

Κριτοβουλίδης, 122

Εικονίδιο τοποθεσίας Γερολάκκος Κεραμείων, Χανιά