17 Ιουνίου 1821
Πολεμικό γεγονός

Νίκη των επαναστατών στις Καλύβες Χανίων

Στις 17 Ιουνίου, οι Οθωμανοί στρατιώτες βγήκαν από το φρούριο των Χανίων, κατέλαβαν το χωριό Καλύβες απέναντι από το λιμάνι της Σούδας και ενίσχυσαν τον κοντινό πύργο του Αληδάκη στο χωριό Εμπρόσνερος. Επαναστάτες από τα Σφακιά, τον Αλίκαμπο και τα άλλα χωριά του Αποκόρωνα επιτέθηκαν στους στρατιώτες και μετά από μάχη που έγινε κοντά στο χωριό Τσιβαράς τους έτρεψαν σε φυγή. Πολλοί σκοτώθηκαν, άλλοι έφυγαν προς τα Χανιά ή έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν. Οι νικητές αποκόμισαν όπλα και πολεμοφόδια και το ηθικό τους ανέβηκε. Το επόμενο διάστημα, οι εξορμήσεις των στρατιωτών προς την επαρχία των Χανίων αποκρούονταν από τους επαναστάτες.

οἱ Τοῦρκοι ἐξῆλθον τὴν 17 τοῦ μηνός· καὶ μέρος μὲν ἐπορεύθησαν εἰς χωρίον Μουριαῖς τῆς Κυδωνίας, ὁ δὲ Ἀλῆ Σοφτᾶς καὶ ὁ Τσουρούνης μὲ ἑπτακοσίους περίπου κατέλαβον τὸ ἀπέναντι τῆς Σούδας χωρίον τοῦ Ἀποκορώνου, Καλύβες ὀνομαζόμενον. Ἀπέστειλαν δὲ οὗτοι ἐξ αὐτῶν καὶ περὶ τοὺς ὀγδοήκοντα ἐπικουρίαν εἰς τὸν Ἀληδάκην, διὰ νὰ κατέχωσιν ὡς ἰσχυρὸν προπύργιον τὸν ὀχυρώτατον πύργον τοῦ Προσνέρου ἐναντίον τῶν Σφακιανῶν […] Αὐθημερὸν ἐπαρουσιάσθη μὲ σημαίαν ἀναπεπταμένην καὶ ὁ Πρωτοπαπαδάκης εἰς Πρόσνερον· προσέβαλεν οὗτος τοὺς περὶ τὸν Ἀληδάκην, ἀντισταθέντας τὸ πρῶτον καρτερικῶς, καὶ τοὺς ἐστενοχώρησεν ἐπὶ τέλους νὰ κλεισθῶσιν εἰς τὸν πύργον. Ἀφοῦ δὲ ἔστησε πολιορκητὰς κατ’ αὐτῶν, παραλαβὼν τοὺς ὁπλοφόρους Ἀλικαμπίτας, τοὺς ἤδη ὁπλιζομένους Ἀποκορωνίτας, τὸν Σακίρην μὲ τοὺς παρευρεθέντας Κεφαλιανοὺς καὶ ὅσους ἐκ τῶν Σφακιανῶν εἶχε περὶ ἑαυτόν, καὶ ἐλθὼν συνῆψε μάχην πλησίον τοῦ χωρίου Σίβαρα ἢ Τσιβαρά, ὅπου προέβησαν ἐκ τῶν Καλυβῶν οἱ Τοῦρκοι νὰ τὸν ἀπαντήσωσιν. Ἰσχυρὰ καὶ πεισματώδης κατέστη ἡ ἀμοιβαία ἄμυνα· […] Τριάκοντα καὶ ἓξ Τοῦρκοι ἔπεσαν εἰς ἐκείνην τὴν συμπλοκήν, ἐκτὸς τῶν πνιγέντων εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ Ἕλληνες μόνον δύο· ἀφῆκαν δὲ οἱ πρῶτοι πολεμεφόδια καὶ ὅπλα εἰς τοὺς νικητάς· μικρὰ ἐγένετο πραγματικῶς ἡ φθορά, ἀλλ’ ἠθικῶς ἐπηρέασεν ἡ μικρὰ ἐκείνη νίκη εἰς ἀμφότερα τὰ διαμαχόμενα μέρη.

Κριτοβουλίδης, 116-117

Εικονίδιο τοποθεσίας Καλύβες Χανίων, Τσιβαράς