18 Ιουλίου 1822
Πολεμικό γεγονός

Μάχη στον Κρουσώνα

Οι επαναστάτες αποφάσισαν να χτυπήσουν τις δυνάμεις του Σερίφ πασά του Ηρακλείου που είχαν καταστρέψει τα Ανώγεια και για το λόγο αυτό έκαναν αντιπερισπασμό στο χωριό Κρουσώνας της επαρχίας Μαλεβιζίου Ηρακλείου. Οι Οθωμανοί στρατιώτες που κατέφθασαν, περικυκλώθηκαν μέσα στο χωριό και εξοντώθηκαν από τους επαναστάτες.

Τοιαύτη ὅμως ἄλογος τόλμη ἔφερε τοὺς Τούρκους εἰς δεινὴν παγίδα· διότι οἱ Ἕλληνες, κατέχοντες ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Τούρκων ὀχυρὰς θέσεις περὶ τὸν Κρουσσῶνα, τάχιστα περιεκύκλωσαν τοὺς καταδιώκοντας καὶ τοὺς ἐκτύπουν αἴφνης πολλαχόθεν· ὅθεν μάχη πεισματώδης συνήφθη τότε ἐνταῦθα· οἱ δὲ Τοῦρκοι ἀντεπάλαιον μετ’ ἐπιμονῆς, ὡς βλέποντες ἐπικείμενον τὸν κίνδυνον καὶ ὅτι ἀπεκλείοντο ἤδη πανταχόθεν, διὸ καὶ ἐξώρμων μᾶλλον καρτερικῶς, φθειρόμενοι οἱ πλειότεροι.

Κριτοβουλίδης, 210

Εικονίδιο τοποθεσίας Κρουσώνας, Ηράκλειο