12 Ιουνίου 1822
Πολεμικό γεγονός

Μάχη στο Τυμπάκι

Ο οθωμανικός στρατός ήταν στρατοπεδευμένος στο χωριό Τυμπάκι για να ελέγχει την πεδιάδα της Μεσαράς και τα χωριά νότια του Ψηλορείτη. Οι επαναστάτες μετά από πεισματώδεις μάχες κατάφεραν να απελευθερώσουν το νότιο Ηράκλειο και να διώξουν τους Οθωμανούς στρατιώτες, οι οποίοι οχυρώθηκαν στο χωριό Αγία Βαρβάρα.

Τότε δὲ ὁ Μ. Κορμούλης καὶ ἡ Διοίκησις τῆς Κρήτης ἐνόμισαν κατάλληλον τὴν περίστασιν· διὸ καὶ ἔσπευσαν νὰ καταπολεμήσωσι τοὺς περὶ τὸ Τυμπάκιον ἐστρατοπεδευμένους δισχιλίους περίπου Τούρκους, τῶν ὁποίων ἦσαν ἀρχηγοὶ ὁ Ἀγριολίδης καὶ ὁ Μουσταφᾶς Καψάλης. […] Εὑρέθησαν λοιπὸν οἱ Τοῦρκοι τότε αἴφνης κατὰ τὸ πεδίον ἐν τῷ μέσῳ περικυκλούντων πολεμίων· ὅθεν καὶ ἠναγκάζοντο κατ’ ὀλίγον ν’ ἀναχωρῶσι κατ’ ἀποσπάσματα· ἐπελθόντες ὅμως τότε ἰσχυρότεροι οἱ Ἕλληνες, τοὺς προσέβαλον ἀναχωροῦντας ἐκ τοῦ Τυμπακίου καί, νικήσαντες αὐτούς, τοὺς κατεδίωξαν μέχρι τοῦ χωρίου Ἁγίας Βαρβάρας, ὅπου ἠδυνήθησαν νὰ σταθῶσιν ὀχυρωθέντες.

Κριτοβουλίδης, 207-208

Εικονίδιο τοποθεσίας Τυμπάκι Ηρακλείου