Δεκέμβριος 1825
Πολεμικό γεγονός

Μάχη στο Τηγάνι

Οι αιγυπτιακές δυνάμεις υπό τον Μουσταφά πασά είχαν στόχο να εκδιώξουν τους ένοπλους επαναστάτες από όλη την Κρήτη. Για το λόγο αυτό επιτέθηκαν στα ένοπλα σώματα που βρίσκονταν στο Τηγάνι, στο ακρωτήριο που βρίσκεται απέναντι από τη νησίδα Γραμβούσα, το φρούριο της οποίας κρατούσαν από το καλοκαίρι οι επαναστάτες. Στο τέλος του 1825, η επανάσταση έμεινε ζωντανή μόνο στη Γραμβούσα.

Διαθέσας λοιπὸν ὁ Μουσταφᾶς πρὸς ὄφελός του τὰ κατὰ τὴν Κυδωνίαν τότε, ἦλθε πάλιν μεθ’ ὅλου τοῦ στρατοῦ κατὰ τὸν Δεκέμβριον εἰς Κίμαρον διὰ νὰ καταπλήξει μετὰ τὴν ἐν Βαρυπέτρῳ νίκην καὶ τοὺς ἐν Γραμβούσῃ. Ὅθεν καὶ ἤρχισεν ἀμέσως νὰ ἐκφοβίζῃ μὲ πεδινὰ πυροβόλα τοὺς εἰς Τηγάνιον Κρῆτας καὶ ἐπικούρους, ὄντας περὶ τοὺς 500. Ταυτοχρόνως εἶχον προσδράμει καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ πεζοὶ ἐπὶ τοῦ ἰσθμοῦ. Ἤρχισεν λοιπὸν ἐκεῖθεν σφοδρὸς πυροβολισμός· ἐξώρμων δὲ τότε ἔνθεν μὲν οἱ Τοῦρκοι μὲ ἀλαλαγμοὺς νὰ πατήσωσι τὸ Τηγάνιον, ἔνθεν δὲ ἀντέκρουαν καρτερικῶς τὴν ἐχθρικὴν ἔφοδον καὶ οἱ Ἕλληνες· οὐδεὶς δὲ τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν πεισματώδη ἐκείνην ἅμιλλαν ὑπὲρ τὰς τρεῖς σχεδὸν ὥρας διαρκέσασαν ἔπαθεν· ἔπεσον ὅμως καὶ ἐτραυματίσθησαν ἐκ τῶν Τούρκων ἕως δέκα, ἐν οἷς καὶ ἐπίσημός τις, ὃν ἄραντες εὐθὺς μετέφερον εἰς τὸ τῆς Κισάμου φρούριον. Οὕτω δὲ διελύθη ἡ ἐναγώνιος μάχη τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Οἱ μὲν Ἕλληνες λοιπὸν τότε, νομίσαντες ἑαυτοὺς ἀηττήτους ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των, ἀμερίμνησαν ὁλοτελῶς περὶ τῆς ἐφεξῆς ἀσφαλείας των. Ὁ ἄγρυπνος ὅμως πολέμιος, καίτοι ἀποτυχὼν τὸ πρῶτον, ἐφρόντιζεν ἐπιμελῶς νὰ καταμάθῃ τὰ περὶ τοῦ ἀσφαλοῦς τρόπου διὰ νὰ ἐπιτύχῃ εἰς δευτέραν ἐπιχείρησιν. […] Ἐφονεύθησαν λοιπὸν καὶ ἐπνίγησαν τότε εἰς τὴν θάλασσαν ἕως 140 ἐκ τῶν Ἑλλήνων· ἔπεσον δὲ καὶ ἐκ τῶν Τούρκων ἕως 50, σὺν τούτοις δὲ καὶ ἵπποι πολλοί.

Κριτοβουλίδης, 352-353

Εικονίδιο τοποθεσίας Τηγάνι (Μπάλος), Ακρωτήριο Γραμβούσας