10 Φεβρουαρίου 1822
Πολεμικό γεγονός

Μάχη στο Μοναστηράκι Αμαρίου

Οι Οθωμανοί στρατιώτες του Ηρακλείου κατέλαβαν τα χωριά Φουρφουράς και Βιζάρι της επαρχίας Αμαρίου. Οι επαναστάτες στρατοπέδευσαν στην απέναντι όχθη του Πλατύ ποταμού, στα χωριά Μοναστηράκι, Αμάρι και Μέρωνα. Στις 10 Φεβρουαρίου, οι στρατιώτες πέρασαν το ποτάμι και επιτέθηκαν στους επαναστάτες στο Μοναστηράκι αλλά απωθήθηκαν με μεγάλες απώλειες και πολλοί πνίγηκαν στα νερά του ποταμού.

Πρῶτοι οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν τὴν 9 Φεβρουαρίου δύο Ἕλληνας· τὴν δ’ ἐπιοῦσαν ἐπροκάλεσαν καὶ τὴν ἑξῆς ὀλεθρίαν εἰς ἑαυτοὺς μάχην. Διαβάντες οἱ Τοῦρκοι λίαν πρωὶ τὸν μεταξὺ ρέοντα ποταμόν, ἤρχισαν νὰ προσβάλλωσι τοὺς Ἕλληνας, οἵτινες μὴ δειλιάσαντες τὴν ὑπερβάλλουσαν δύναμιν ἐκείνων, ἀντιπροσέβαλον καρτερικῶς ἀπὸ τὰς θέσεις των, καὶ ἐγίνοντο ἐξορμήσεις κατ’ ἀλλήλων συνεχῶς. Ἡ δὲ μάχη προυχώρει οὕτω πεισματωδέστατα ἐφ’ ὅλην τὴν ἡμέραν· καὶ νῦν μὲν ἠναγκάζοντο οἱ Ἕλληνες νὰ ὑποχωρῶσιν εἰς τοὺς ἀντιπάλους, οἵτινες κατεδιώχθησαν πολλάκις καὶ πορρωτάτω, νῦν δὲ οὗτοι ἀντεπετίθεντο σφοδρότεροι ἐξ εὐθετωτέρων θέσεων ἐναντίον τῶν ἐπερχομένων Τούρκων, εἰς τοὺς ὁποίους ἐπροξένουν φθορὰν περισσοτέραν, ὥστε ἐβιάσθησαν νὰ ριφθῶσι διωκόμενοι καὶ εἰς τὸν ποταμόν, διὰ νὰ διασωθῶσιν εἰς τὸ ἀπέναντι μέρος, ἔνθα καὶ ἐπνίγησαν ἕως δεκαπέντε· ἐμάχοντο δὲ οὕτω πεισματωδῶς μέχρι σχεδὸν τῆς νυκτός.

Κριτοβουλίδης, 165

Εικονίδιο τοποθεσίας Μοναστηράκι Αμαρίου Ρεθύμνου