23 Απριλίου 1823
Πολεμικό γεγονός

Μάχη στο Καστέλι Κισάμου

Οι επαναστατικές δυνάμεις υπό τον Νεόφυτο Οικονόμου, εν αναμονή της άφιξης του Εμμανουήλ Τομπάζη, είχαν πολιορκήσει στενά το φρούριο Καστέλι της Κισάμου από ξηρά και θάλασσα. Τη Δευτέρα του Πάσχα του 1823 προκάλεσαν την πολιορκημένη φρουρά, η οποία εξήλθε και ακολούθησε σκληρή μάχη, ενώ τα πλοία στον κόλπο της Κισάμου κανονιοβολούσαν το φρούριο.

Οἱ Τοῦρκοι κατεφθείροντο εἰς τὸ φρούριον τῆς Κισάμου, οὐ μόνον ἀπὸ τὸν πόλεμον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ φθοροποιὸν νόσημα τῆς πανώλους, καταστε νοχωρούμενοι καὶ διὰ θαλάσσης, ὡς προείπομεν, καὶ διὰ ξηρᾶς. Ἐπέσπευδε δὲ τὴν πτῶσιν τοῦ φρουρίου τούτου ὁ Ν. Οἰκονόμος διὰ παντὸς τρόπου. […] μὲ τοιοῦτον σκοπὸν συνεώρτασε καὶ τὴν νύκτα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μεγαλοπρεπῶς μετὰ τῶν στρατιωτῶν περὶ τὸ φρούριον, διὰ νὰ προλάβῃ μὲ τοῦτο καὶ τὴν κακὴν συνήθειαν τοῦ νὰ καταλείπωσιν οἱ Ἕλληνες τὰς θέσεις των καὶ συνεωρτάζωσιν εἰς τοιαύτας δεινὰς περιστάσεις εἰς τὰ χωρία των. […] Εἶχε συνέλθει λοιπὸν ἕνεκα τούτου καὶ πλειότερον στρατιωτικόν· ἀφοῦ δὲ συνευωχήθησαν τὴν ἐπιοῦσαν καὶ οἱ τῆς ξηρᾶς καὶ οἱ τῆς θαλάσσης στρατιῶται εἰς κοινὸν γεῦμα, τὸ ὁποῖον εἶχε προετοιμάσει δημοσίᾳ δαπάνῃ ὁ Οἰκονόμος, προσπελάσαντες φιλοτίμως ἔπειτα οἱ στρατιῶται ὑπ’ αὐτὰ τὰ τείχη τοῦ φρουρίου, ἐπροκάλουν εἰς μάχην τοὺς πολιορκουμένους· ἐξῆλθον δ’ οὗτοι ἐπίσης φιλοτίμως κατὰ τῶν πολεμίων των καὶ μετὰ πολύωρον πεισματώδη μάχην, κανονοβολούντων ἀκαταπαύστως κατ’ αὐτῶν καὶ τῶν πλοίων, ἔπεσον ἕως ἑξήκοντα ἐκ τῶν Τούρκων, ἐκ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐφονεύθησαν δύο, καὶ ἐτραυματίσθησαν ἐλαφρῶς ἑπτά.

Κριτοβουλίδης, 266-267

Εικονίδιο τοποθεσίας Καστέλι Κισάμου