20 Απριλίου 1823
Πολεμικό γεγονός

Μάχη στο Γάζι Ηρακλείου

Οι επαναστάτες αποφάσισαν να περιορίσουν τις εκστρατείες του οθωμανικού στρατού από το Ηράκλειο. Για το λόγο αυτό συγκεντρώθηκαν από τον Μυλοπόταμο, το Μαλεβίζι, τα Ανώγεια και τη Μεσαρά και τη Μεγάλη Παρασκευή και επιτέθηκαν στα οθωμανικά στρατεύματα στο Γάζι. Στη μάχη που ακολούθησε, είχαν απώλειες και οι δύο πλευρές.

Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Θεοδώρου Χούρδου, οἱ Τοῦρκοι τοῦ Ἡρακλείου, ἐνθαρρυνθέντες, ἐξήρχοντο συνεχέστερον, προχωροῦντες πρὸς τὰ εἰρημένα χωρία· οἱ Ἕλληνες ὅμως ἀπεφάσισαν νὰ περιστείλωσι καὶ τότε τὴν τόλμην των. Συνήχθησαν λοιπὸν πάλιν ὑπὲρ τὰς δύο χιλιάδας σχεδόν, ἤτοι ἅπαντες οἱ Γορτύνιοι οἱ ὑπὸ τὸν Μιχαὴλ Κουρμούλην μὲ τὸ μικρὸν αὐτοῦ ἱππικόν, οἱ Ἀνωγειανοὶ μεθ’ ὅλων τῶν Αὐλοποταμιτῶν καὶ οἱ Κνώσσιοι, καὶ ὅλοι ὁμοθυμαδὸν ἐπρόσβαλαν τοὺς Τούρκους τὴν ἡμέραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, τῆς ἑβδομάδος τῶν ἁγίων παθῶν, κατὰ τὴν θέσιν Γάζαν. Ἂν καὶ ἀντέστησαν οἱ πολέμιοι γενναίως ἐκεῖ, τοὺς ἔτρεψαν ὅμως μετὰ μικρὸν οἱ Ἕλληνες καὶ τοὺς κατεδίωξαν μέχρι τῆς μεγάλης Γεφύρας, φονεύσαντες καὶ περὶ τοὺς 50, ὅτε ἠρίστευσε καὶ ὁ ἱππεὺς Λαζαράκης Ἰορδάνου, φονεύσας, ὡς λέγεται, τρεῖς πολεμίους. Ἐξελθόντες ὅμως τοῦ φρουρίου πάλιν πολλοὶ Τοῦρκοι μὲ ἱππικόν, ἠνάγκασαν τοὺς Ἕλληνας νὰ ἐπιστρέψωσι μέχρι τῆς Γάζης καὶ εἰς Καλέσια, ὅπου συνήφθη μάχη σφοδρά, διαρκέσασα μέχρι τῆς βαθείας νυκτός·

Κριτοβουλίδης, 266

Εικονίδιο τοποθεσίας Γάζι, Ηράκλειο