17 Μαΐου 1828
Πολεμικό γεγονός

Μάχη στο Φραγκοκάστελο

Οι επαναστατικές δυνάμεις μεταφέρθηκαν από τη Γραμβούσα στα Σφακιά για να συνεχίσουν τον αγώνα από εκεί. Είχε αφιχθεί με μονάδα ιππικού και ο ηπειρώτης αγωνιστής Χατζή Μιχάλης Νταλιάνης και είχε οχυρώσει το παλιό ενετικό φρούριο Φραγκοκάστελο. Ενώ συγκεντρώνονταν επαναστατικές δυνάμεις από την υπόλοιπη Κρήτη, ο Μουσταφά πασάς πολιόρκησε το κάστρο, αφού οι επαναστάτες αρνήθηκαν να αποχωρήσουν. Στην αιματηρή μάχη γύρω από το κάστρο στις 17 Μαΐου 1828, χάθηκαν πολλοί και ανάμεσά τους ο Χατζή Μιχάλης Νταλιάνης.

Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τούτῳ, μὴ συγκατατεθέντος τοῦ Ἄγγλου μοιράρχου νὰ παραχωρήσῃ πλοῖα διὰ τὴν μεταφορὰν τῶν στρατευμάτων εἰς Σφακία, μετέβησαν ἐκεῖ τὸ ἱππικὸν καὶ οἱ στρατιῶται, ἄλλοι μὲν διὰ πλοιαρίων, ἄλλοι δὲ ὅπως ἠδυνήθησαν διὰ ξηρᾶς. Ἡ δ’ ἐπιτροπὴ ἀνέφερε καὶ πάλιν πρὸς τὸ Συμβούλιον τὴν 2 Φεβρουαρίου περὶ τῆς ἀποβάσεως τοῦ ἱππικοῦ εἰς Λουτρὸν καὶ περὶ τῆς ἀφίξεως τῶν ἄλλων εἰς Ἁγίαν Ρουμέλην, ἀπαιτοῦσα νὰ σταλῶσιν ὅσον τάχιστα πολεμεφόδια καὶ τροφαί· […] Περὶ τὰς ἀρχὰς λοιπὸν Μαρτίου μετέβη καὶ ὁ Χατζῆ Μιχάλης εἰς Φραγκοκάστελλον, τῇ προτροπῇ καὶ τῶν ἐντοπίων. Ἐνόμισε δὲ τὸ μέρος κατάλληλον ὡς πεδινώτερον νὰ τοποθετήσῃ ἐκεῖ τὸ ἱππικὸν καὶ τὸν στρατόν. […] Ἐξελθὼν τέλος καὶ ὁ Μουσταφᾶς αὐτός, λήγοντος τοῦ Ἀπριλίου, ἐστρατοπέδευσεν εἰς τὰ χωρία Στύλον, Νιοχωριὸν καὶ Ἀρμένους, προσκαλέσας καὶ τοὺς Ρεθυμνίους καὶ Ἡρακλειώτας νὰ συναθροισθῶσιν ἐκεῖ. […] Τοιαύτη ἦτον ἡ αἱματηρὰ τῆς ἡμέρας ἐκείνης μάχη, ἥτις δὲν διήρκεσε πλέον τῆς ὥρας, καθ’ ἣν ἔπεσον μὲν 338 Ἕλληνες, ἐν οἷς καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ἱππέων καὶ ἵππων, καὶ τρεῖς ὁπλαρχηγοί. Ἔπεσε δὲ καὶ ὁ πολλάκις ἀγωνισθεὶς ἐν Πελοποννήσῳ καὶ ἐν Στερεᾷ Ἑλλάδι, καὶ ἀριστεύσας πάντοτε κατὰ τοῦ Ἰβραΐμη καὶ Κιουταχῆ ἀξιόμαχος ἵππαρχος Χατζῆ Μιχάλης, καὶ ἐτραυματίσθησαν ἄλλοι πολλοί. Ἔπεσον ὅμως καὶ ἐκ τῶν Τούρκων τριπλάσιοι, ἀξιωματικοὶ πολλοὶ καὶ ἵπποι πάμπολλοι. Μετὰ δὲ τὴν μάχην ὁ Μουσταφᾶς ἀπέκλεισε στενώτατα τὸ φρούριον.

Κριτοβουλίδης, 396-406

Εικονίδιο τοποθεσίας Φραγκοκάστελο Σφακίων