20 Αυγούστου 1823
Πολεμικό γεγονός

Μάχη στην περιοχή Αμουργέλα Γέργερης Ηρακλείου

Οι αιγυπτιακές δυνάμεις υπό τον Χουσεΐν μπέη είχαν στρατοπεδεύσει στην Αγία Βαρβάρα με σκοπό να εκστρατεύσουν προς τα δυτικά. Ο Αρμοστής της Κρήτης, Υδραίος Εμμανουήλ Τομπάζης συγκέντρωσε οπλαρχηγούς από τα Σφακιά, το Ρέθυμνο και τη Μεσαρά για να χτυπήσει τους εχθρούς και να εμποδίσει την εκστρατεία τους. Οι επαναστάτες οχυρώθηκαν στο χωριό Γέργερη και στις 20 Αυγούστου 1823 ξεκίνησε άγρια μάχη. Και οι δύο πλευρές είχαν μεγάλες απώλειες και το επαναστατικό στρατόπεδο διαλύθηκε την επόμενη ημέρα.

Συνήθροισε, τέλος πάντων, ἕως δύο χιλιάδας ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν Σφακίων, Ρεθύμνης, Λάμπης, Ἀμαρίου καὶ Γορτύνης· […] Συσκεφθεὶς λοιπὸν μετὰ τῶν εἰρημένων ὁπλαρχηγῶν, ἐκινήθη καὶ ὁ Ἁρμοστὴς περὶ τὰ μέσα τοῦ Αὐγούστου ἐπὶ σκοπῷ νὰ προσβάλωσι καὶ ἐμποδίσωσι τὸν Χουσεήμπεην, ὅστις ἐστρατοπεδευμένος τότε μὲ 12.000 περίπου στρατοῦ ἐξ ἱππέων καὶ πεζῶν συγκειμένου εἰς Ἁγίαν Βαρβάραν, πεδινὸν χωρίον τῆς Γορτύνης, προπαρεσκευάζετο νὰ προχωρήσῃ καὶ πρὸς τὰ δυτικὰ τῆς Κρήτης. […] Ἐν τούτοις ἐπέστη τέλος καὶ ἡ ἡμέρα, καθ’ ἣν οἱ Ἕλληνες ἔπρεπε νὰ δοκιμάσωσι κατὰ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ τὴν τύχην τῶν ὅπλων των. Καταβάντες λοιπὸν ἐκ τούτων τινὲς ἐπροχώρησαν καὶ ἐγγὺς τῶν σκηνῶν τῶν πολεμίων, φονεύσαντες καὶ πέντε Τούρκους ἐκεῖ. Περιαθροίσαντες δὲ ἐκεῖθεν ἔπειτα ζῶα πάμπολλα, ἤλαυνον αὐτὰ δρομαίως πρὸς τὰς θέσεις των. Οἱ πολέμιοι δὲν ἠδύναντο βεβαίως τότε νὰ βλέπωσι μὲ ἀδιαφορίαν τοῦτο. Ὅθεν καὶ ἐπιδραμόντες ὅλοι σχεδὸν οἱ ἱππεῖς κατεδίωξαν μέχρι τῶν Ἀμουργελῶν τοὺς τολμητίας Ἕλληνας· ἐνταῦθα ὅμως συνήφθη μάχη σφοδρά· […] ἐν τοσούτῳ ὅμως οἱ μὲν Τοῦρκοι ἐνίκησαν τότε, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐφάνησαν νικημένοι. Διελύθη λοιπὸν τότε σχεδὸν ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς τὴν ἑπομένην νύκτα, ὁ δὲ Ἁρμοστὴς ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Γέργερης μὲ κίνδυνον, συνοδευθεὶς ὑπ’ ὀλίγων εἰς Αὐλοπόταμον.

Κριτοβουλίδης, 294-296

Εικονίδιο τοποθεσίας Αμουργέλα Γέργερης Ηρακλείου