12 Ιουνίου 1822
Πολεμικό γεγονός

Μάχη στα Τσικαλαριά

Οι επαναστάτες προσπάθησαν να πλήξουν τα αιγυπτιακά στρατεύματα προτού αυτά καταφέρουν να εκστρατεύσουν μέσα στο νησί. Στα Τσικαλαριά, έξω από το λιμάνι της Σούδας έγινε πεισματώδης ολοήμερη μάχη στην οποία συμμετείχαν επαναστάτες από όλο σχεδόν το νομό Χανίων. Ο Χασάν πασάς, εκτός των αιγυπτιακών στρατευμάτων, συγκέντρωσε τους Οθωμανούς στρατιώτες των Χανίων αλλά και των επαρχιών Σελίνου και Κισάμου. Οι επαναστάτες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στη Μαλάξα, προς τους βόρειους πρόποδες των Λευκών Ορέων όπου ήταν η βάση τους και την επόμενη ημέρα να φύγουν ψηλότερα, στους Κάμπους. Οι Αιγύπτιοι κατέλαβαν τη Μαλάξα και στρατοπέδευσαν στον Κλαδισό, έξω από τα Χανιά.

Οὕτω λοιπὸν διατεθειμένων ἀμφοτέρων, ἡ μάχη ἐπροκαλέσθη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ἐκ τῶν ὁποίων ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς 12 ἢ 13 τοῦ μηνὸς ἐλθόντες τινὲς ἐπυροβόλησαν τοὺς Τούρκους, τοὺς κατέχοντας ὀχυρώματά τινα περὶ τὰ Τσουκαλαριά· ἐξελθόντες δὲ καὶ οἱ Τοῦρκοι τότε, ἀντέκρουον ἰσχυρῶς τοὺς ἐπιτεθέντας, ἡ δ’ ἄμυνα ἐπροχώρει τότε πεισματωδεστάτη ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. […] Διήρκεσε δὲ τοιαύτη πεισματώδης πάλη μέχρι σχεδὸν βαθείας νυκτός, ὁπότε ἀπεσύρθησαν οἱ Ἕλληνες εἰς Μαλάξαν, ἀφήσαντες τὰς θέσεις των· […] οἱ δὲ Τοῦρκοι, διανυκτερεύοντες εἰς τὰς θέσεις των, ἐπερίμενον νὰ ἐπαναλάβωσι τὴν ἐπιοῦσαν τὸν πόλεμον, ἐπιμένοντες διὰ πάσης θυσίας νὰ γίνωσι κύριοι τῆς ὀχυρᾶς Μαλάξης. Τὴν πρωίαν ὅμως, μὴ ἰδόντες Ἕλληνας ἔμπροσθέν των, κατέλαβον αὐτὴν ἀμαχητὶ καὶ ἐγκατέστησαν φρουρὰν δυνατήν, καὶ φρούραρχον τὸν χιλίαρχον τότε Μουσταφᾶν· ἀσφαλισθεὶς δὲ οὕτως ἐντεῦθεν ὁ Χασὰν πασᾶς, μετέφερε τοὺς λοιποὺς στρατιώτας εἰς Κλαδισσόν, ἔνθα ἐσκήνωσε καὶ αὐτός.

Κριτοβουλίδης, 204-206

Εικονίδιο τοποθεσίας Τσικαλαριά, Σούδα