28-29 Μαΐου 1828
Πολεμικό γεγονός

Μάχη σε Σκαλωτή και Ροδάκινο

Τα οθωμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από το Φραγκοκάστελο προς τα ανατολικά. Οι επαναστάτες έστησαν ενέδρα στα δύσκολα περάσματα της Σκαλωτής και προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στις 28 Μαΐου. Την επόμενη ημέρα, στη θέση Κόρακας του χωριού Ροδάκινο, όπου θα στρατοπέδευαν οι Οθωμανοί, μια νέα επίθεση τους προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες έως ότου καταφέρουν να αποχωρήσουν.

Μετὰ δὲ τὰ ὡς ἀνωτέρω συμβάντα, ἅμα τῇ ἐπανόδῳ ἑκάστου τῶν ὁμήρων εἰς τὰ ἴδια, ἀνέτρεψεν ὁ νικήσας τότε τὴν Καδμείαν νίκην τὰ ἔτι ἱστάμενα μέρη τοῦ περιτειχίσματος καὶ ἡτοιμάσθη τὴν 28 πρὸς ἀναχώρησιν. Ἀποφυγὼν ὅμως νὰ ἐπανέλθῃ διὰ Σφακίων εἰς Χανία, ἐτράπη εἰς τὴν πρὸς τὴν Λάμπην ἄγουσαν, ὅθεν καὶ μετέπεσεν ἐκ τῆς Σκύλλης εἰς τὴν Χάρυβδιν. Διότι πορευόμενος μετὰ σπουδῆς νὰ σκηνώσῃ εἰς Ροδάκινον, χωρίον τῆς ἐπαρχίας ταύτης περὶ τὰς τρεῖς ὥρας ἀπέχον τοῦ Φραγκοκαστέλλου, εὗρε προκατειλημμένας ὑπὸ τῶν ἐν Πατσανῷ Κρητῶν, ὑπὲρ τοὺς 1.200 ὄντων, τὰς δυσβάτους θέσεις τῆς Σκαλωτῆς. Τὸν προσέβαλον οὗτοι ἐκεῖ θανασίμως. Ἐφόνευσαν πολλοὺς ἐκ τῶν περὶ αὐτόν, ἁρπάσαντες καὶ ζῶα. Ἔπεσαν δὲ τότε καὶ δύο ἢ τρεῖς ἐκ τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἐτραυματίσθησαν ἑπτά, ἐν οἷς καὶ ὁ Τσιριντάνης. Συγκαλέσας ὅμως ὁ Μουσταφᾶς κατὰ τὴν ἀκόλουθον νύκτα εἰς συμβούλιον τοὺς ἀξιωματικούς του, ἀντέτεινε μὲν αὐτός, ἀντέτεινε δὲ καὶ γέρων τις Ἀλβανός, Ταλὶκ βέης καλούμενος, νὰ μὴν ἀποδράσωσιν ἀνάνδρως ἐν νυκτὶ κατὰ τὴν ἰδέαν πολλῶν, λέγοντες ὅτι εἶναι ἄτιμον νὰ ἀποφύγωσιν οὕτως ἄνδρες πολεμικοὶ τὸν κίνδυνον. Ἀλλ’ ἔφυγον καὶ ἐντεῦθεν οὗτοι κακόν, καὶ εὗρον ἅμεινον. Διότι κινηθέντα τὴν ἐπιοῦσαν, ἅμα ἡλίῳ ἀνατείλαντι, τὰ τουρκικὰ στρατεύματα, τὰ προσέβαλον οἱ Ἕλληνες πρὸς τὸ χωρίον Ροδάκινον κατὰ τὴν θέσιν Κόρακα πεισματωδέστατα, καὶ ἐπέφερον εἰς αὐτὰ ἀσυγκρίτως μεγαλυτέραν φθοράν. Ἐκυρίευσαν τότε 18 σκηνάς, 27 ἐχθρικὰς σημαίας, πολεμεφόδια πολλά, τύμπανα καὶ ἄλλα πολεμικὰ ἐργαλεῖα. Ξιφήρεις κατὰ τὴν δεινὴν ἐκείνη περίστασιν ὁ Μουσταφᾶς, ὁ Ταλὶκ βέης καὶ ἄλλοι ἀξιωματικοί, ἔσπευδον ὠθοῦντες πρὸς τὰ ἐμπρὸς τοὺς ἀποδεδειλιακότας στρατιώτας των, ἐξ ὧν λέγεται ὅτι ἐφόνευσαν οἱ ἴδιοι καὶ ἑπτά.

Κριτοβουλίδης, 409-410

Εικονίδιο τοποθεσίας Σκαλωτή Σφακίων