Ιανουάριος 1823
Πολεμικό γεγονός

Μάχη και καταστροφή της Κριτσάς

Οι αιγυπτιακές δυνάμεις υπό τον Χασάν πασά εκστράτευσαν στο χωριό Κριτσά στο Λασίθι όπου είχαν συγκεντρωθεί οι δυνάμεις των επαναστατών στην ανατολική πλευρά της Κρήτης. Μετά από σφοδρή μάχη, οι επαναστάτες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Κριτσά και την επόμενη ημέρα ο αιγυπτιακός στρατός κατέστρεψε το χωριό.

Ἡ Κριτσὰ εἶναι χωρίον μεγάλον, περιέχον 700 περίπου οἰκογενείας, κείμενον εἰς τὴν ὑπώρειαν τῶν λασιθιανῶν ὀρέων, καὶ περὶ αὐτὸ ἐσυναθροίζοντο Ἕλληνες ἐξ ὅλων σχεδὸν τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν, διὰ νὰ ἀντικρούσωσι τὴν ἐξολοθρευτικὴν τοῦ Αἰγυπτίου ἀρχηγοῦ ὁρμήν· […] Ὅθεν μέρος μὲν ἀντεμάχοντο μὲ πολλὴν καρτερίαν καὶ γενναιότητα κατ’ αὐτοῦ τοῦ Χασάν, ὅστις ἔπιπτε καὶ ἐφώρμα μανιωδῶς μὲ τὸ ἱππικὸν μάλιστα κατ’ αὐτῶν, μέρος δ’ ὡσαύτως ἐναντίον τῶν ἀπὸ Κροῦσαν ἐπερχομένων· πεισματώδης διήρκεσεν ἐκ τῆς πρωίας σχεδὸν μέχρι νυκτὸς ἡ μάχη, καὶ ἐξορμήσεις ἐνθουσιώδεις συχναὶ ἐγίνοντο μὲ βροντώδεις ἀλαλαγμοὺς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. […] Οἱ Ἕλληνες ὅμως τότε, καίτοι νικῶντες, ἐγκατέλιπον ἐν νυκτὶ τὴν ὀχυρὰν θέσιν τῆς Κριτσᾶς, εἴτε διότι δὲν εἶχον τὰ πρὸς τροφὴν ἀναγκαῖα εἰς τὸ νὰ διακαρτερήσωσιν εἴτε διότι ἐφοβήθησαν κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν βαρυτέραν ἐπίθεσιν. Ἀνέλπιστον ἐφάνη εἰς τὸν Χασὰν πασᾶν ὅτε ἔμαθε τὴν ἀκόλουθον ἡμέραν, ἀφοῦ ἐξημέρωσεν, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀφῆκαν τὴν θέσιν τῆς Κριτσᾶς […] ἀπέστειλε περὶ μεσημβρίαν ὅλον τὸ ἱππικὸν καὶ κατέστρεψε μανιωδῶς τὸ χωρίον ἐξ ὁλοκλήρου διὰ πυρός, εὐκολύνας οὕτω τὴν διάβασίν του ἐπὶ τὰ πρόσω·

Κριτοβουλίδης, 259-261

Εικονίδιο τοποθεσίας Κριτσά, Λασίθι