1 Αυγούστου 1828
Πολεμικό γεγονός

Μάχες σε Μαλάξα και Πρόβαρμα

Μετά την έναρξη του ρωσοτουρκικού πολέμου την άνοιξη του 1828, οι επαναστάτες ανασυγκροτήθηκαν και ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον των οθωμανικών στρατευμάτων. Την 1η Αυγούστου 1828 στα χωριά Πρόβαρμα και Μαλάξα, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων εξεδίωξαν τα οθωμανικά στρατεύματα και κατέλαβαν τις οχυρές αυτές θέσεις.

Ἑνωθέντες δὲ πολλοὶ κατὰ τὴν 1 Αὐγούστου ἐναντίον τῶν τοποθετημένων Τούρκων εἰς τὰ χωρία Πρόβαρμα καὶ Μαλάξαν, συνῆψαν μάχην ἰσχυράν, διαρκέσασαν πλέον τῶν τριῶν ὡρῶν, ὅπου καὶ ἐνίκησαν οἱ Ἕλληνες. Ἐφόνευσαν δ’ οὗτοι τότε πλείονας τῶν 40 πολεμίων, ἀποδιώξαντες τοὺς λοιποὺς κακῶς ἐκεῖθεν, καὶ καταλαβόντες τὴν ὀχυρὰν Μαλάξαν. Ἐφονεύθησαν δὲ τότε καὶ τρεῖς ἐκ τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἑπτὰ ἐτραυματίσθησαν.

Κριτοβουλίδης, 415

Εικονίδιο τοποθεσίας Μαλάξα και Πρόβαρμα, Χανιά