10 Φεβρουαρίου 1822
Πολεμικό γεγονός

Λύση της πολιορκίας του Ρεθύμνου

Σώματα επαναστατών υπό την διοίκηση του Γάλλου Ζοζέφ Βαλέστ (Joseph Baleste) επιχείρησαν να εισβάλουν στο φρούριο του Ρεθύμνου παρασύροντας τους υπερασπιστές του σε μάχη έξω από τα τείχη. Ο κακός συντονισμός και διαφωνίες μεταξύ των επαναστατών οδήγησαν σε αποτυχία της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν αρκετοί και μαζί τους και ο ίδιος ο Βαλέστ.

Καὶ κατῆλθεν εἰς ταῦτα πρὸ τῆς μάχης ἀπὸ τὸ χωρίον Ἅγιον Κωνσταντῖνον, ἀγαλλώμενος καὶ ἄδων, ὡς λέγεται, δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς τῆς 13 πρὸς τὴν 14 Ἀπριλίου, διὰ τὴν πεποίθησιν, ἣν εἶχεν, ὅτι μὲ τοιοῦτον στρατὸν πλέον τῶν τριῶν χιλιάδων, τοὺς ὁποίους εἶχε συναθροίσει, ἔμελλε νὰ εἰσπηδήσῃ ξιφήρης εἰς τὴν Ρεθύμνην· […] Ἐκινήθησαν λοιπὸν τὴν ἐπιοῦσαν οἱ Τοῦρκοι πανστρατιᾷ καὶ προσέβαλον τὸ πρῶτον τοὺς περὶ τὸν Σουδερὸν καὶ Πωλογεωργάκην κατὰ τὰς θέσεις των· οὗτοι δὲ ἐνεκαρτέρησαν ἀντιπαραταχθέντες γενναίως εἰς τὴν ἰσχυρὰν τῶν πολεμίων προσβολήν· διότι ἤλπιζον ὅτι ἤθελον δράμει ταχέως εἰς βοήθειαν αὐτῶν καὶ οἱ περὶ τὸν Κάστελλον τοποθετημένοι· ἀλλ’ ἐβιάσθησαν τέλος νὰ ὀπισθοπορήσωσιν ἀβοήθητοι, ἀφοῦ ἀπώλεσαν περὶ τοὺς τριάκοντα στρατιώτας καταδιωχθέντες μέχρι τῶν Κουμνιῶν […] Ὁ μὲν Σουδερὸς καὶ ὁ Πωλογεωργάκης, καταπολεμημένοι πρότερον, εἶχον ἀποσυρθῆ πορρωτάτω καὶ δὲν ἠδύναντο νὰ συνδράμωσιν· ὁ δὲ Πρωτοπαπαδάκης ἔμενεν ἀπαθὴς θεατὴς περὶ τὸν Κάστελλον, ἀσχολουμένων εἰς ματαίαν ἔριδα τῶν συστρατιωτῶν του. Κατηναγκάσθησαν λοιπὸν καὶ οἱ περὶ τὸν Βαλέστραν νὰ ὀπισθοπορήσωσι, καταδιωκόμενοι μὲ πολλὴν φθοράν.

Κριτοβουλίδης, 170-171

Εικονίδιο τοποθεσίας Ρέθυμνο, πόλη