15 Νοεμβρίου 1822
Πολιτική οργάνωση

Καθαίρεση Μιχαήλ Αφεντούλιεφ από τη θέση του Γενικού Επάρχου Κρήτης

Ο γενικός έπαρχος Κρήτης Μιχαήλ Αφεντούλιεφ είχε αναλάβει την αρχηγία της επανάστασης από το φθινόπωρο του 1821, ως απεσταλμένος του Δημήτριου Υψηλάντη. Η σχέση του Αφεντούλιεφ με τους Κρητικούς επαναστάτες δεν υπήρξε αρμονική και μετά τον κίνδυνο που έφερε η αιγυπτιακή επέμβαση φαίνεται πως ο ίδιος επιθυμούσε να παραιτηθεί. Τελικά η Προσωρινή Διοίκηση της Κρήτης τον απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο του 1822.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
[…]
Ἡ τοπικὴ Διοίκησις τῆς νήσου ταύτης, ἐπαγρυπνοῦσα εἰς κάθε τι καὶ θέλουσα νὰ προλάβῃ τὰ ἐνδεχόμενα ἐκ τούτων δεινά, κηρύττει εἰς τὸ Πανελλήνιον πρὸ πάντων δὲ εἰς τοὺς κατοίκους καὶ διατρίβοντας εἰς τὴν πατρίδα ἐντοπίους καὶ ξένους:
Ὅτι ἡ ἐξοχότης του, ὁ γενικὸς ἔπαρχος τῆς Κρήτης κύριος Μιχαὴλ Κομνηνὸς Ἀφεντούλιεφ, εἶναι ἀποκλεισμένος γενικῶς ἀπὸ ὅλα τὰ πράγματα τῆς πατρίδος· δηλαδὴ δὲν ἔχει εἰς τὸ ἑξῆς νὰ ἀνακατόνεται εἰς καμμίαν ὑπόθεσίν της.
Ὅτι δὲν ἀναγνωρίζει τίποτε, τὸ ὁποῖον δὲν ἐπράχθη νομίμως.
Ὅτι θέλει μένει εἰς τὴν πατρίδα ὡς ἰδιώτης, ἑωσοῦ νὰ ἔλθῃ ἄλλος διωρισμένος παρὰ τῆς ὑπερτάτης Διοικήσεως.
Ἐν Σφακίοις, τῇ 15 Νοεμβρίου 1822
Ὁ Γ. Γραμματεὺς Ν. Οἰκονόμος
Ὁ Πρωτογραμματεὺς Ἐμ. Ἀντωνιάδης
Οἱ Γενικοὶ Φροντισταὶ
Πρωτόπαπας Σφακίων Γεώργιος, Γεώργιος Παπαδάκης, Χ ́ ́ Ἰωάννης Ἀνδρουληδάκης, Χ ́ ́ Στρατὴς Μπουρδουμπάκης, Σήφης Κουκουτσάκης, Παππᾶ Ἀνδρέας Σκορδίλης, Χ ́ ́ Στρατὴς Δεληβανάκης, Ἀναγνώστης Παναγιώτου, Μανασσῆς Προηγούμενος, Ἀναγνώστης Ἱερωνυμάκης, Γεώργιος Σακόρραφος, Ἀνδρέας Κριαράκης, Νικόλαος Ἀνδρέου

Κριτοβουλίδης, 240-242

Εικονίδιο τοποθεσίας Λουτρό Σφακίων