Ιανουάριος 1823
Αντίποινα

Καταστροφή του Οροπεδίου Λασιθίου

Μετά την καταστροφή του χωριού Κριτσά και την υποχώρηση των επαναστατικών δυνάμεων, οι αιγυπτιακές δυνάμεις υπό τον Χασάν πασά κατάφεραν να εισχωρήσουν στο Οροπέδιο Λασιθίου και να καταστρέψουν τα χωριά του σκοτώνοντας και αιχμαλωτίζοντας πολλούς άμαχους κατοίκους.

Ἐνῷ λοιπὸν ἐστρατοπέδευεν εἰς τὸ εἰρημένον χωρίον ὁ Χασάν, καιροφυλακτήσας ἐν τῷ μεταξὺ ἀπέλυσεν ὅλον τὸ ἱππικὸν καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ πεζικοῦ· ἀνέβησαν δ’ αἰφνιδίως οὗτοι ἀπὸ τὸ στένωμα πάλιν τοῦ Καθαροῦ, τὸ ὁποῖον, ἂν οἱ Ἕλληνες προνοοῦντες ἔθεταν φρουρὰν εἰς τὰ κατάλληλα μέρη καὶ ἀγρυπνοῦσαν ὡς εἰκὸς ἐπ’ αὐτήν, ἦτο ἀδύνατον νὰ πατηθῇ. Εἰσελάσαντες δ’ ἐκεῖθεν οἱ ἐχθροὶ σχεδὸν ἀμαχητὶ εἰς Λασίθι, κατέκαυσαν καὶ κατερήμωσαν ἅπαντα τὰ χωρία του, ἐθανάτωσαν τότε πολλοὺς καὶ ᾐχμαλώτισαν γυναῖκας, παιδιὰ καὶ ἀπολέμους ἄνδρας πλέον τῶν 400. Κυριεύσαντες τότε πάμπολλα ζῶα, τὰ ὁποῖα εἶχον ἐπισωρευθῆ ἐκεῖ, καὶ λαφυραγωγήσαντες ἄπειρα ἄλλα εἴδη, ἐπανῆλθον ἐν θριάμβῳ εἰς τὰς σκηνάς των.

Κριτοβουλίδης, 261

Εικονίδιο τοποθεσίας Οροπέδιο Λασιθίου