Ιούνιος 1823
Πολεμικό γεγονός

Καταστροφή των μουσουλμάνων του Σελίνου

Μετά την παράδοση του φρουρίου Καστελίου Κισάμου, οι επαναστατικές δυνάμεις εκστράτευσαν στην επαρχία Σελίνου. Οι μουσουλμάνοι της επαρχίας συγκεντρώθηκαν στην Κάντανο και πρόβαλαν αντίσταση. Κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για την παράδοσή τους, οι μουσουλμάνοι του Σελίνου ξεκίνησαν να πάνε στα Χανιά αλλά δέχτηκαν επίθεση από τους επαναστάτες στο χωριό Σέμπρωνας ως τον ποταμό Βαλσαμιώτη και πολλοί σκοτώθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν.

Περὶ τὴν πέμπτην ἢ ἕκτην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου ἐπαρουσιάσθησαν τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα πρὸς τὴν Κάνδανον· […] Τὴν ἕκτην λοιπὸν ἢ ἑβδόμην ἡμέραν, ἀφοῦ τὰ στρατεύματα ἔφθασαν εἰς Κάνδανον, ὀλίγον πρὸ τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου, ἐκινήθησαν ἐκεῖθεν οἱ Τοῦρκοι ἄνευ συνθηκολογίας τινὸς καὶ ἄνευ ὁμήρων, συνεπάγοντες καὶ τὰ πολυπληθῆ κτήνη καὶ τὰ εὐκόμιστα κινητὰ κτήματά των διὰ Χανία, φορτωμένα εἰς ἵππους, ἡμιόνους καὶ ὄνους, πρὸς δὲ καὶ διάφορα εἴδη τροφίμων. […] Ταυτοχρόνως ὅμως μὲ τοὺς Τούρκους συνεκινήθησαν καὶ οἱ Ἕλληνες, νομίσαντες περιφρόνησιν τὸ κίνημα τῶν ἐχθρῶν· τοὺς ἐπρόφθασαν δὲ περὶ τὸ χωρίον τῆς Κυδωνίας Σέμπρωνα καλούμενον, ἤρχισαν ἐκεῖ νὰ τοὺς προσβάλλωσι καὶ τοὺς προσέβαλον θανασίμως μέχρι τῆς θέσεως Βαλσαμιῶτι, τοὺς περιέκλεισαν ἐκεῖ ἐπὶ λόφου καὶ ἐφόνευσαν περὶ τοὺς 300 ἐνόπλους μόνον ἐνταῦθα, ἐκτὸς τοσούτων γυναικῶν καὶ ἄλλων ἀπολέμων· ἔλαβον ὅλα τὰ ζῶα των καὶ τὰ διάφορα τρόφιμά των, ᾐχμαλώτισαν καὶ ἐφόνευσαν πλέον τῶν 1.000 ψυχῶν. Ἤθελον δὲ οἱ Τοῦρκοι ὑποστῆ μεγαλυτέραν φθορὰν ἐκεῖ, ἂν δὲν ἐπρόφθανεν ἐπικουρία ἐκ Χανίων, διὰ νὰ τοῖς δώσῃ ὑπεράσπισιν·

Κριτοβουλίδης, 275-278

Εικονίδιο τοποθεσίας Βαλσαμιώτης ποταμός