14 Ιουλίου 1822
Aντίποινα

Καταστροφή των Ανωγείων

Μετά την εκδίωξη του από την πεδιάδα της Μεσαράς, ο Οθωμανικός στρατός στράφηκε προς τον Ψηλορείτη με στόχο το χωριό Ανώγεια. Ο Οθωμανικός στρατός κατέστρεψε και λεηλάτησε το χωριό για πολλές ημέρες ενώ οι κάτοικοι κρύφτηκαν στις κορυφές του Ψηλορείτη. Μετά την καταστροφή των Ανωγείων, οι Οθωμανοί στρατιώτες επέστρεψαν στην Αγία Βαρβάρα.

Περὶ ἀρχὰς λοιπὸν τοῦ μηνὸς Ἰουλίου δισχίλιοι περίπου Τοῦρκοι, ἀνελθόντες ἐπὶ τῆς Ἴδης, κατερήμωσαν διὰ τοῦ πυρὸς ὅλον τὸ χωρίον τῶν Ἀνωγειανῶν· ἐλεηλάτησαν δὲ καὶ ὅ,τι ἠδυνήθησαν αἴφνης νὰ προκαταλάβωσιν ἐκεῖ, ὅτε ἀπέκτειναν καὶ ἕως δέκα ἐκ τῶν ἀπολέμων Ἀνωγειανῶν· οἱ δὲ λοιποὶ φθάσαντες διεσώθησαν εἰς τὰς μᾶλλον δυσβάτους τῆς Ἴδης θέσεις. Ἀφοῦ ὅμως διέμειναν ἐκεῖ οἱ Τοῦρκοι ἓξ ἢ ἑπτὰ ἡμέρας, καθ’ ἃς ἐπροσκάλουν δι’ ἀπειλῶν ἐνταυτῷ καὶ ὑποσχέσεων τοὺς Ἀνωγειανοὺς νὰ ὑποταχθῶσι καὶ οὐδεὶς ἐπαρουσιάζετο, κατέβησαν ἐντεῦθεν εἰς Ἁγίαν Βαρβάραν κατὰ τὴν Γορτύνην, ὁπόθεν μάχαι σφοδραὶ καὶ ἀκροβολισμοὶ ἐλάμβανον χώραν συνεχῶς μὲ τοὺς περὶ τὸν Ροῦσον, τὸν Σουδερόν, καὶ τὸν Κουρμούλην.

Κριτοβουλίδης, 209

Εικονίδιο τοποθεσίας Ανώγεια, Ρέθυμνο