20 Ιουνίου 1821
Πολεμικό γεγονός

Καταστροφή των Αμπαδιωτών μουσουλμάνων στο Αμάρι Ρεθύμνου

Οι χριστιανοί επαναστάτες στις 20 Ιουνίου 1821 επιτέθηκαν στους Αμπαδιώτες μουσουλμάνους που ζούσαν στην επαρχία Αμαρίου Ρεθύμνου. Οι Αμπαδιώτες μιλούσαν μια δική τους διάλεκτο, θεωρούνταν ιδιαίτερα σκληροτράχηλοι και υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την καταγωγή τους. Μετά από σκληρή μάχη, οι επαναστάτες εξουδετέρωσαν τους Αμπαδιώτες μαζί με τον αρχηγό τους, τον Δελημουσταφά.

ὁ δὲ Ροῦσος, ὁ Σουδερός, ὁ Κουρμούλης, ὁ Πωλογεωργάκης καὶ Μελιδόνης προέβησαν τὴν 20 Ἰουνίου εἰς τὴν ἐπαρχίαν Πάνακρον ἢ Ἀμάριον, τοῦ ὁποίου οἱ κάτοικοι ἔλαβον παραχρῆμα μέρος εἰς τὸν κοινὸν ἀγῶνα καὶ ἠγόραζον ἐπὶ μεγάλῃ τιμῇ τὰ προσφερόμενα ὅπλα. Ἅπαντες οἱ Κρῆτες Ἕλληνες ἐπεθύμουν ν’ ἀποχωρίζωνται τῶν πρότερον συμβιούντων Τούρκων, καθ’ ὅσον ἔβλεπον τὴν ἐπανάστασιν προοδεύουσαν καὶ ἐπηύξανεν ὁ κίνδυνος ἐκ τούτου πλειότερος, πολὺ δὲ περισσότερον εἰς τοὺς Ἀμαριώτας· […] Οἱ δὲ Ἀμπαδιῶται, ἅμα ἔμαθον ὅτι ἐξερράγη ἡ ἐπανάστασις καὶ ἐπροχώρει πρὸς τὸ μέρος των, μετεκόμισαν τάχιστα τὰς οἰκογενείας καὶ τὰ εὐκόμιστα τῶν οἰκιακῶν εἰς Ἡράκλειον· καὶ διέμειναν συσσωματωθέντες εἰς Βαθιακόν, πρωτεύουσαν τῆς συνοικίας των, ἕτοιμοι ὄντες νὰ ὑπερασπίσωσι διὰ τῶν ὅπλων ἑαυτούς, τὴν περιουσίαν καὶ τιμήν των· […] Ἐπετέθησαν τέλος κατ’ ἐκείνων οἱ Ἕλληνες, καὶ πυροβολισμὸς διηνεκὴς νυχθημερὸν πεισματώδης κατ’ ἀλλήλων διήρκεσεν ἐπὶ δύο σχεδὸν ἡμέρας· τὴν δ’ ἐπιοῦσαν, ἐξορμήσαντες τῶν ὀχυρωμάτων οἱ Τοῦρκοι ἐπέπεσον νὰ καταδιώξωσι τοὺς πολεμίους των, οἵτινες ἀποσυρθέντες κατέλαβον ὀχυρωτέρας θέσεις, ἔνθα πεισματώδης διήρκεσεν ἐπὶ τέσσαρας σχεδὸν ὥρας ἡ ἀμοιβαία ἄμυνα· θλασθέντος ὅμως τοῦ ὅπλου ἐπὶ τέλους τοῦ Δελημουσταφᾶ καὶ πληγωθέντος τὴν χεῖρα, ἐξορμήσαντες οἱ περὶ τὸν Βουρδουμπὰν Ἕλληνες περιεκύκλωσαν ταχέως πολλοὺς Τούρκους εἰς τὴν θέσιν των, τοὺς ὁποίους ἐφόνευσαν ἅπαντας ὁμοῦ καὶ τὸν ἀρχηγὸν Δελημουσταφᾶν·

Κριτοβουλίδης, 124-125

Εικονίδιο τοποθεσίας Βαθειακό, Αμάρι