Φεβρουάριος 1823
Αντίποινα

Καταστροφή στο σπήλαιο Μιλάτου

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής μετά τις καταστροφές στην Κριτσά και το Οροπέδιο Λασιθίου, κατέφυγαν σε ένα μεγάλο σπήλαιο στην περιοχή της Μιλάτου. Ο αιγυπτιακός στρατός πολιόρκησε το σπήλαιο ενώ οι επαναστατικές δυνάμεις δεν κατόρθωσαν να λύσουν την πολιορκία. Μετά από πολλές ημέρες, οι πολιορκημένοι παραδόθηκαν και άλλοι από αυτούς εκτελέστηκαν και άλλοι αιχμαλωτίστηκαν και υποδουλώθηκαν.

Τρόμος καὶ φόβος κατεκυρίευσε τοὺς κατοίκους τῆς ἐπαρχίας ταύτης καὶ δὲν ἤξευρον εἰς τοιαύτην εὑρισκομένην ἀμηχανίαν ποῦ νὰ καταφύγωσιν· ἐνόμισαν δὲ διαβατικὴν καὶ ἐντεῦθεν τὴν εἰσβολὴν τοῦ Αἰγυπτίου ἢ ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ δράμωσι πολλαχόθεν ἄλλοι συναγωνισταὶ πρὸς σωτηρίαν των. Κατέφυγον ὑπὲρ τὰς δύο χιλιάδας ψυχῶν γυναικῶν, παίδων καὶ ἀνδρῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν καὶ 300 ἔνοπλοι, εἰς σπήλαιόν τι, κείμενον πρὸς ἄρκτον ὑπὸ τοὺς πρόποδας λόφου ὑψουμένου πρὸς τὸ χωρίον τὸ νῦν καλούμενον Μίλατον, ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς ἀρχαίας πόλεως Μιλήτου κείμενον· […] Περὶ τὰ μέσα λοιπὸν τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου, καταστενοχωρηθέντες ὑπὸ τῆς δίψης καὶ ἀπελπισθέντες ἀπὸ πᾶσαν ἀνθρωπίνην βοήθειαν οἱ ἐν τῷ σπηλαίῳ, παρεδόθησαν εἰς τὸν πασᾶν, ὅστις ἔσφαξε τότε ἀπανθρώπως τοὺς πλειοτέρους ἐκ τῶν εὑρεθέντων ἐκεῖ ἀνδρῶν·

Κριτοβουλίδης, 261-262

Εικονίδιο τοποθεσίας Σπήλαιο Μιλάτου