2 Αυγούστου 1825
Πολιτική οργάνωση

Κατάληψη του φρουρίου της Γραμβούσας

Το φρούριο στη νησίδα Γραμβούσα ήταν το δυτικότερο από τα τρία φρούρια σε νησίδες στρατηγικής θέσης, μαζί με τη Σούδα και τη Σπιναλόγκα. Οι επαναστάτες στην Κίσαμο αντιλήφθηκαν ότι το φρούριο δεν είχε επαρκή φρουρά και χρησιμοποιώντας τέχνασμα κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν τον Οθωμανό φρούραρχο και να το καταλάβουν.

Ἀπέβησαν λοιπὸν οὗτοι τότε εἰς τὴν νῆσον κατὰ τὴν ἄμμον πρὸς τὸν ἱστάμενον κατὰ τὴν δυτικὴν εἴσοδον ὀχυρὸν πύργον ἑνετικῆς κατασκευῆς, ὅπου ἐστέκοντο καὶ οἱ ἐν Γραμβούσῃ τρεῖς ὑπόλοιποι Τοῦρκοι, διὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τοὺς ἐρχομένους, ὑποθέτοντες αὐτοὺς ὡς Τούρκους, οἵτινες ἠγνόουν ὅλως περὶ τῶν μέχρι τοῦδε εἰς Τηγάνιον πεπραγμένων. Ἀφοπλίσαντες δὲ καὶ τούτους παρευθὺς καὶ ἀφήσαντες τέσσαρας ἢ πέντε νὰ φυλάττουν τὸν παρὰ τῷ αἰγιαλῷ πύργον, καὶ ἐκεῖθεν τοὺς εἰς τὴν παραλίαν Τούρκους, ἀνέβαινον οἱ λοιποὶ δρομαῖοι εἰς τὸ φρούριον. Πρῶτος δὲ πάντων, μετὰ μεγίστης ταχύτητος, ἐπλησίασεν ὁ Κουμὴς πρὸς αὐτό, καὶ μετ’ αὐτὸν ὁ Παχυνάκης. Εὑρόντες δὲ ἀνεῳγμένην τὴν πύλην ἄνευ τινὸς φρουροῦ, εἰσῆλθον ἔμπλεοι χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, εἰσελθόντων παρομοίως κατόπιν καὶ τῶν λοιπῶν, ὅτε ἔκλεισαν καὶ τὴν πύλην· διότι ἔδραμον παρευθύς, οἱ μὲν εἰς τὰς οἰκίας, ὁ δὲ Κουμὴς πρὸς τὰς ἐπάλξεις, πυροβολῶν μὲ τὰ κανόνια διὰ νὰ ἀναγγείλῃ τὰ περὶ τῆς κυριεύσεως καὶ εἰς τοὺς λοιπούς, χωρὶς νὰ εὕρουν οὐδένα ἄνθρωπον εἰς τὸ φρούριον.

Κριτοβουλίδης, 342

Εικονίδιο τοποθεσίας Φρούριο Γραμβούσας