2 Αυγούστου 1828
Πολεμικό γεγονός

Τρίτη κατάληψη του φρουρίου Καστελίου Κισάμου

Μετά τις νέες νίκες των επαναστατών στο νομό Χανίων, κυρίως γύρω από τα Λευκά Όρη, οι μουσουλμάνοι των εκεί επαρχιών κλείστηκαν στο φρούριο των Χανίων με τις οικογένειες τους. Με αυτόν τον τρόπο, στις 2 Αυγούστου 1828 το φρούριο του Καστελίου Κισάμου θα πέσει για άλλη μια φορά στα χέρια των επαναστατών, οι οποίοι θα το κρατήσουν αυτήν τη φορά ως το τέλος της επανάστασης στην Κρήτη.

Αἱ νίκαι αὐταὶ τόσον κατετρόμαξαν τοὺς Τούρκους, ὥστ’ ἀμαχητὶ καταλιπόντες μετ’ ὀλίγον καὶ οἱ ἰσχυροὶ Σελινιῶται τὰς ὀρεινὰς θέσεις των κατέφυγον σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις εἰς τὸ τῆς Κυδωνίας φρούριον. Κατέλιπον ὡσαύτως τότε καὶ οἱ Κισαμῖται Τοῦρκοι τὰ χωρία καὶ αὐτὸ τὸ τῆς Κισάμου φρούριον ἀμαχητί, καταφυγόντες καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ φρούριον. Τοιαῦτα σχεδὸν κατώρθωσαν ταυτοχρόνως καὶ οἱ περὶ τὸν Πέτρον Μανουσέλην, τὸν Γ. Σουδερόν, τὸν Στρ. Δεληγιαννάκην καὶ Ι. Μοσχοβίτην κατὰ τῶν Ρεθυμνίων Τούρκων, ὥστε ἐντὸς ὀλίγου ἔμειναν οἱ Ἕλληνες κύριοι ὅλων τῶν περὶ τὴν Ρεθύμνην καὶ τῶν περὶ τὴν Κυδωνίαν ἐπαρχιῶν.

Κριτοβουλίδης, 415

Εικονίδιο τοποθεσίας Καστέλι Κισάμου