Φθινόπωρο 1822
Κοινωνία

Επιδημία πανώλης στις πόλεις

Τα αιγυπτιακά στρατεύματα μετέφεραν στην Κρήτη τον ιό της πανώλης που προκάλεσε πανδημία στις πόλεις. Οι πόλεις ήταν οχυρωμένες και μέσα στα τείχη είχαν συνωστιστεί οι μουσουλμάνοι του νησιού υπό την προστασία του οθωμανικού στρατού. Η πανώλη προκάλεσε μεγάλες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό, ειδικά στην πόλη του Ρεθύμνου.

Ἐκτὸς δὲ τῶν ἄλλων δεινῶν, ἅπερ ἐγεννήθησαν εἰς τὴν Κρήτην ἕνεκα τῆς ἐπαναστάσεως, μετέφεραν οἱ νέοι στρατοὶ ἐκ τῆς Αἰγύπτου καὶ τὴν πανώλη. […] ὁ δὲ περιορισμὸς τοσούτου πλήθους λαοῦ εἰς τοιαύτας περιστάσεις ἐντὸς φρουρίων ἐπηύξανε τὸ κακόν, ὡς μολυνομένου καὶ τοῦ ἀέρος ἐκ τῆς μεγάλης ἐκείνης συρροῆς· ὅθεν καὶ ἐξωλοθρεύοντο ἕνεκα τούτου ἀσυγκρίτως πλειότεροι. Ἐνέσκηψε δὲ μετὰ πολλῆς ἐντάσεως τὸ λοιμικὸν τοῦτο νόσημα εἰς τοὺς περιωρισμένους ἐν τῇ πόλει τῆς Ρεθύμνης, ὅπου καὶ ἐπροξένησεν ἀναλόγως μεγαλυτέραν φθοράν.

Κριτοβουλίδης, 232

Εικονίδιο τοποθεσίας Ρέθυμνο, πόλη