1-4 Αυγούστου 1822
Πολεμικό γεγονός

Εκστρατεία του Οθωμανικού στρατού και καταστροφή των ορεινών χωριών στα Λευκά Όρη

Ο οθωμανικός στρατός, που συμπεριλάμβανε τα ντόπια στρατεύματα και τους Αιγυπτίους στρατιώτες, ξεκίνησε εκστρατεία προς τα ορεινά των Λευκών Ορέων για να εξουδετερώσει τις επαναστατικές εστίες. Παρά τη μεγάλη αντίσταση που συνάντησαν, τα οθωμανικά στρατεύματα κατάφεραν να εισβάλουν και να καταστρέψουν τα χωριά Λάκκοι, Θέρισο και άλλα στη βόρεια πλευρά της οροσειράς των Λευκών Ορέων.

Τὴν πρώτην τοῦ Αὐγούστου μηνός, μετὰ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου, ὁ τουρκικὸς στρατός, κινηθεὶς ἀπὸ τὸν ποταμὸν Πλατανιᾶν, ὅπου εἶχε μετασκηνώσει μὲ πεζικόν, ἱππικὸν καὶ πυροβολικόν, ὥδευε ἀθρόος καὶ πολὺς ἐναντίον τῶν Λακκιωτῶν, Θερισιανῶν καὶ λοιπῶν ὀρεινῶν· […] Ἐπροχώρει λοιπὸν ὁλονὲν πρὸς τὰ ὀρεινότερα ὁ Χασὰν πασᾶς, πολεμῶν ἡμέραν καὶ νύκτα ἀδιακόπως, μὲ πολλὴν φθορὰν τῶν δυνάμεών του· ὅθεν καὶ μετὰ πολλὴν ἀντίστασιν ἔφθασε τέλος τὴν τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέραν νὰ καταστρέψῃ ἐξ ὁλοκλήρου μετ’ ὀργῆς διὰ πυρὸς τὰ χωρία Λάκκους, Θέρισον καὶ τὰ περὶ αὐτά·

Κριτοβουλίδης, 223

Εικονίδιο τοποθεσίας Λάκκοι Κυδωνίας