τέλη Ιουλίου 1821
Πολεμικό γεγονός

Εκστρατεία των Οθωμανών στον Αποκόρωνα Χανίων

Στα τέλη Ιουλίου 1821 ο Σερίφ πασάς του Ηρακλείου και ο Οσμάν πασάς του Ρεθύμνου εκστράτευσαν στον Αποκόρωνα για να διαλύσουν τους επαναστάτες και να λύσουν την πολιορκία των κάστρων των Χανίων και της Σούδας. Μετά από πολυήμερες μάχες, οι επαναστάτες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και οι Οθωμανοί προέβησαν σε αγριότητες εναντίον των χριστιανών κατοίκων της επαρχίας Αποκορώνου.

Περὶ τὰ τέλη λοιπὸν τοῦ Ἰουλίου ἐξεστράτευσεν ὁ Σερὶφ πασᾶς τοῦ Ἡρακλείου, συναγαγὼν περὶ ἑαυτὸν πάντας τοὺς μαχίμους ἄνδρας· συμπαραλαβὼν δὲ κατὰ τὴν διάβασίν του καὶ τὸν Ὀσμὰν πασᾶν τῆς Ρεθύμνης μετὰ τῶν Ρεθυμνίων Τούρκων, ἦλθε καὶ ἐσκήνωσε, φέρων μεθ’ ἑαυτοῦ κανόνια, ὅλμους καὶ ἱππικόν, περὶ τὸ χωρίον αὐτῆς τῆς ἐπαρχίας Ἐπισκοπὴν καὶ ἠπείλει νὰ εἰσβάλῃ εἰς τὸν Ἀποκόρωναν. […] Τὴν ἕκτην δὲ Αὐγούστου, λίαν πρωί, τὸ μὲν ἱππικὸν δραμὸν κατέλαβε τὸ στενὸν τοῦ Ἁλμυροῦ, καταδιῶξαν τὴν καθισταμένην φρουράν, ἅπαν δὲ τὸ πεζικὸν ἐπροκάλεσεν εἰς τὰς θέσεις τῶν ἀντιπάλων πεισματωδεστάτην μάχην, διαρκέσασαν μέχρι μεσημβρίας μὲ ἀνάλογον φθορὰν ἀμφοτέρων. […] Οἱ δὲ Τοῦρκοι, ὠφεληθέντες ἐκ τῆς περιστάσεως ταύτης, εἰσήλασαν εἰς Ἀποκόρωναν. […] Ἀφοῦ κατέπραξαν τοσαῦτα κακὰ εἰς Ἀποκόρωναν, μετεσκήνωσαν οἱ πασάδες εἰς Ἁλυκὰς πρὸς τὸν μυχὸν τοῦ Ἀμφιμαλλικοῦ κόλπου (Σούδαν) κειμένας, ἔνθα ἔφθασε καὶ ὁ πασᾶς τῆς Κυδωνίας ἀκωλύτως· διότι, κυριευθέντος τοῦ Ἀποκορώνου, οὔτε οἱ Χάλαι οὔτε ὁ Δασκαλάκης καὶ Σήφακας ἠδύναντο ἐφεξῆς νὰ κατέχωσι τὰς προτέρας των θέσεις· καὶ οἱ Τοῦρκοι τῆς Κυδωνίας ἀπηλλάχθησαν τότε τοῦ ἀποκλεισμοῦ.

Κριτοβουλίδης, 140-144

Εικονίδιο τοποθεσίας Επαρχία Αποκορώνου