4 Ιουλίου 1821
Πολεμικό γεγονός

Εκστρατεία των Οθωμανών στα Λευκά Όρη και απόκρουσή τους στα Καμπιά

Στις 4 Ιουλίου 5.000 Οθωμανοί στρατιώτες των Χανίων εκστράτευσαν προς τα Λευκά Όρη με σκοπό να καθυποτάξουν τους επαναστάτες στα ορεινά χωριά. Στην είσοδο όμως του φαραγγιού του Θερίσου, στη θέση Καμπιά, τους αντιμετώπισαν με επιτυχία οι επαναστάτες και μετά από αντεπίθεση τους έτρεψαν σε φυγή. Οι επαναστάτες αποκόμισαν από τη μάχη αυτή πλούσια λάφυρα σε πολεμοφόδια και άλλα.

Ἐξῆλθον λοιπὸν τὴν 4 τοῦ μηνὸς μετὰ μεσημβρίαν οἱ Τοῦρκοι, πεντακισχίλιοι περίπου, φέροντες ἅπαντα τὰ προειρημένα· καὶ ἐσκήνωσαν κατὰ τὴν θέσιν Ἁγιὰν τῆς Κυδωνίας· τὴν δ’ ἐπιοῦσαν, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου, μετὰ τὸν συνήθη κανονοβολισμὸν ὥδευσεν ἀθρόος ὁ στρατός, παρακολουθοῦντος καὶ τοῦ Λατὶφ πασᾶ, ἔνδον τῆς φάραγγος κατὰ τὴν θέσιν Καμπία, διευθυνόμενος ἐναντίον τοῦ Θερίσου· ὁ Β. Χάλης καὶ ὁ Α. Φασούλης, παρουσιασθέντες πρῶτοι εἰς Καμπιὰ μὲ τριακοσίους περίπου, ἀντετάχθησαν ἡρωικῶς· ἔφθασε παρευθὺς ὁ Ι. Χάλης μὲ τοὺς Κεραμειανούς· καὶ συνέτρεχον προθύμως ὁπλοφόροι πολλαχόθεν, κωλύοντες ἐπὶ τρεῖς ὥρας ἐν τῇ φάραγγι ἀσυγκρίτως πολλαπλάσιον ἐχθρὸν νὰ προβῇ ἐπὶ τὰ πρόσω. Δρομαῖος κατέφθασεν εἰς Καμπιὰ μετ’ ὀλίγον καὶ ὁ Δασκαλάκης μὲ ἑκατὸν πενήντα περίπου στρατιώτας, συνοδευόμενος καὶ ὑπὸ τῶν ρηθέντων γενναίων ἀνδρῶν· […] Εἰς τοιαύτην κρίσιμον ὥραν, ἡλίου ἤδη μεσουρανοῦντος, ἀνεφάνησαν πλησιάζοντες μὲ πυροβολισμοὺς ὀγδοήκοντα τέσσαρες Λακκιῶται, ὁδηγούμενοι ὑπὸ τῶν Πρωίμηδων καὶ Παρασκευιάνων· […] Οἱ Κρῆτες, Ἕλληνές τε καὶ Τοῦρκοι, ἔχουσι ὁμοίαν φυσικὴν ἀνδρείαν, ὡς γεννημένοι καὶ ἀναθρεμμένοι ἐπὶ τῆς αὐτῆς γῆς· ἔχουσι δὲ τὸ αὐτὸ ὅπλον, καὶ τὸν ἴδιον τοῦ πολεμεῖν τρόπον, μακρόθεν ἱστάμενοι εἰς τὰς μάχας μὲ τὰ κατ’ ἐξαίρεσιν τηλεβόλα ὅπλα των ὄπισθεν πετρῶν· […] Ἀφοῦ δὲ ἅπαξ οἱ Τοῦρκοι ἔτρεψαν τὰ νῶτα, ὑπῆρξε τῳόντι παράδοξον νὰ βλέπῃ τις ὅτι ὀκτακόσιοι περίπου Ἕλληνες κατεδίωκον πεντακισχιλίους σχεδὸν Τούρκους πρὸς κατωφερῆ ὀπισθοδρόμησιν μέχρι τῆς κατὰ τὴν πεδιάδα θέσεως, τῆς Συκολιᾶς καλουμένης.

Κριτοβουλίδης, 127-129

Εικονίδιο τοποθεσίας Καμπιά, Αποκόρωνας