3 Φεβρουαρίου 1823
Πολεμικό γεγονός

Εκστρατεία των επαναστατών στην Κίσαμο

Οι επαναστάτες στο νομό Χανίων αποφάσισαν να εκστρατεύσουν στις επαρχίες Κισάμου και Σελίνου και να εκδιώξουν τους μουσουλμάνους, πριν την άφιξη του νέου διοικητή Εμμανουήλ Τομπάζη. Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρίου 1823 και γρήγορα η επαρχία Κισάμου καταλήφθηκε από τις επαναστατικές δυνάμεις. Οι μουσουλμάνοι κλείστηκαν στα φρούρια του Καστελίου Κισάμου και της νησίδας Γραμβούσας, ενώ πολλοί έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν και να φτάσουν στα Χανιά.

Ἀπεφάσισαν λοιπὸν νὰ συνεκστρατεύσωσι, καὶ συνηθροίσθη τότε, τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1823, εἰς τὴν ἐπαρχίαν τῆς Κυδωνίας στρατὸς ἀξιόμαχος ἐκ 5 χιλιάδων περίπου ἀνδρῶν, ὁπόθεν εἰσέβαλον ἀθρόοι τὴν 3 Φεβρουαρίου, διαβάντες τὸν χείμαρρον Ταυρονίτην· ἀντίστασις ἰσχυρά, ἀλλ’ ἀνωφελὴς εἰς τοὺς Τούρκους ἔγινεν ἐκεῖ ἀπὸ τοὺς κατέχοντας τὰ χωρία Πολεμάρχι καὶ Βουκολιάς· διότι εἰς μικρὸν χρόνου διάστημα ἠναγκάσθησαν νὰ κατακλεισθῶσι καὶ αὐτοὶ καὶ νὰ πολιορκηθῶσιν εἰς τὰ εἰρημένα μέρη ἀπὸ Ἕλληνάς τινας· οἱ δὲ λοιποὶ ἀκράτητοι ἐπέδραμον ὅλην τὴν ἐπαρχίαν· διὸ καὶ μέρος μὲν τῶν διεσπαρμένων Τούρκων μόλις ἐπρόφθασαν νὰ διαφύγωσι τὸν ἐπικείμενον κίνδυνον, περικλεισθέντες τὴν ἡμέραν ἐκείνην εἰς τοὺς παρακειμένους πύργους, μέρος δὲ κατέφυγον μετὰ σπουδῆς εἰς τὰ φρούρια τῆς Κισάμου καὶ τῆς Γραμβούσης, καί τινες δὲ προκαταληφθέντες σποράδην ἐφονεύθησαν· ἔγιναν λοιπὸν ἐντὸς τῆς ἡμέρας κύριοι ὅλης τῆς ἐπαρχίας οἱ Ἕλληνες, τὴν δ’ ἐπιοῦσαν κατέγιναν δραστηρίως εἰς τὴν ἐκπόρθησιν τῶν διαφόρων πύργων, τῶν κρατουμένων εἰσέτι ὑπὸ Τούρκων, ἐξ ὧν ἄλλους μὲν κατέκαυσαν δι’ ὑπονόμων, ἄλλους δέ, περὶ τοὺς τριακοσίους, γυναῖκας, παῖδας καὶ ἄνδρας, ἀντιταχθέντας εἰς διαφόρους πύργους ἐφόνευσαν.

Κριτοβουλίδης, 247-248

Εικονίδιο τοποθεσίας Επαρχία Κισάμου