Ιανουάριος 1822
Πολεμικό γεγονός

Εκστρατεία των επαναστατών στην επαρχία Σελίνου

Με εντολή του Μιχαήλ Κομνηνού Αφεντούλιεφ, που είχε αναλάβει την αρχηγία της Ελληνικής Επανάστασης στην Κρήτη, επαναστατικά σώματα από τα Σφακιά εκστράτευσαν στην επαρχία Σελίνου. Το Σέλινο κατοικούνταν από πολλούς μουσουλμάνους, που θεωρούνταν οι γενναιότεροι της Κρήτης. Τα επαναστατικά σώματα πέρασαν μέσα από το φαράγγι της Σαμαριάς και εισέβαλαν στα χωριά του Σελίνου με αποτέλεσμα οι μουσουλμάνοι να κλειστούν στην οχυρωμένη Κάντανο.

Μετὰ δὲ ταῦτα, ἀρξαμένου τοῦ ἑπομένου ἔτους καὶ τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, διέταξεν ὁ Ἀφεντούλης τὸν ταγματάρχην Γ. Δασκαλάκην καὶ τὸν Α. Παναγιώτου νὰ ἐκδιώξωσι τοῦ Σελίνου τοὺς ἐπιφόβους γείτονας τῆς ἐπαρχίας ταύτης· στρατολογήσαντες δὲ οὗτοι Σφακιανούς, Κυδωνιάτας καὶ τοὺς μέχρι τοῦδε ἐπαναστατημένους Σελινιώτας, ἔχοντας ἀρχηγὸν τὸν Φραγκιᾶν Τσισκάκην, εἰσέβαλον μὲ χιλίους πεντακοσίους περίπου διὰ τῆς φάραγγος τῆς Ἁγίας Ρουμέλης, καὶ ἐπιδραμόντες πολὺ μέρος τῆς ἐπαρχίας ἐφόνευσαν σποράδην πολλοὺς Τούρκους αἴφνης προκαταλαμβανομένους εἰς τὰ χωρία, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπρόφθασαν καὶ κατέφυγον εἰς τοὺς ὀχυροὺς πύργους τῆς Κανδάνου […]

Κριτοβουλίδης, 158

Εικονίδιο τοποθεσίας Σέλινο, Χανιά