9 Δεκεμβρίου 1827
Πολεμικό γεγονός

Εκστρατεία στην ανατολική Κρήτη και ήττα στο Μοχό

Η Συνθήκη του Λονδίνου το καλοκαίρι του 1827 έδωσε νέες ελπίδες για την αναγνώριση ενός ελληνικού κράτους. Οι επαναστάτες της Κρήτης αναδιοργανώθηκαν για να συμπεριληφθεί το νησί στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό οργανώθηκε εκστρατεία στα ανατολικά και αποβιβάστηκαν στον Άγιο Νικόλαο πολλά ένοπλα σώματα και στρατοπέδευσαν στον Μοχό, τις Γωνιές και το Κράσι. Όμως οι οθωμανικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν στα Μάλια και κατάφεραν να διασκορπίσουν τους επαναστάτες.

Περὶ τὰς ἀρχὰς λοιπὸν τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου ἀπεβιβάσθησαν ἐκ 10 ἢ 12 γραμβουσιανῶν πλοίων ἕως 1.500 στρατιῶται Κρῆτες καὶ ἐπίκουροι ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Ἰωάννου Χάλη εἰς τὸν λιμένα Ἅγιος Νικόλαος τῆς ἐπαρχίας Μινώας. Ἡνώθη δὲ παρευθὺς μετ’ αὐτῶν τότε ἐκεῖ ὁ Καζάνης, ὁ Κωσταντὴς Στακάκης καὶ Γρηγόριος ὁ Κομητιανὸς μὲ τοὺς περὶ ἑαυτούς· […] Τετρακόσιοι δὲ Κρῆτες ἔμπειροι καὶ ἐκλεκτοὶ στρατιῶται, συναθροισθέντες ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ διαφόρους νήσους εἰς Κάρπαθον, μετέβησαν μετὰ τὰς εἰρημένας νίκας καὶ αὐτοὶ εἰς Ἅγιον Νικόλαον τῆς Μινώας ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ Π. Ζερβουδάκη, Μ. Μαλικούτη, Μ. Μαγουλάκη καὶ Μ. Κουρμουλάκη. […] Ἐξαπέστειλεν ὅμως εἰς Ἡράκλειον σῶμα Ἀλβανῶν ἐκ 400 περίπου ἱππέων καὶ πεζῶν, ἑνωθέντων μετὰ τῶν ἐκεῖ Τούρκων. Ἐκστρατεύσαντες λοιπὸν καὶ ἐκεῖθεν τρισχίλιοι περίπου μὲ πυροβόλα καὶ ἱππικὸν, καὶ ἐλθόντες μετὰ δεκαπέντε ἡμέρας, ἐτοποθετήθησαν εἰς Μάλια, χωρίον τῆς ἐπαρχίας Πεδιάδος. Ἐτοποθετήθησαν ὁμοίως τότε καὶ οἱ Ἕλληνες πλέον τῶν τρισχιλίων, μέρος μὲν εἰς τὰ περὶ τὸ χωρίον Μοχόν, μέρος δὲ εἰς Κράσσι καὶ Γωνιαῖς, ἔχοντες βεβαίαν τὴν νίκην ὡς ἐκ τῆς ὀχυρότητος τῶν θέσεών των. […] Οἱ Τοῦρκοι ὅμως, δραστηριώτεροι καὶ ἐμπειρότεροι, ὥρμησαν πρῶτοι ἐκ τῆς πρωίας εἰς τὸ ὀχύρωμα τοῦ Βούλγαρι πρὸς τὸν Μοχόν, ὅπου εὗρον ἀντίστασιν. […] Διακόσιοι περίπου Ἕλληνες ἀπωλέσθησαν τότε κατὰ τὴν ποταμοπλοΐαν, τὴν τροπὴν καὶ τὴν μικρὰν συμπλοκὴν ἐκείνην, καὶ μόλις περὶ τοὺς 30 ἢ καὶ 40 ἐκ τῶν Τούρκων.

Κριτοβουλίδης, 378-384

Εικονίδιο τοποθεσίας Μοχός, Ηράκλειο