19 Αυγούστου 1825
Πολιτική οργάνωση

Διορισμός Διοικητικής Επιτροπής Κρήτης

Η κατάληψη του φρουρίου Γραμβούσας σήμανε την αναζωπύρωση της επανάστασης στην Κρήτη. Η είδηση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στην Πελοπόννησο που δοκιμαζόταν από τις δυνάμεις του Ιμπραήμ. Η επαναστατική κυβέρνηση στις 19 Αυγούστου 1825 διόρισε προσωρινά μια τριμελή διοικητική επιτροπή στην Κρήτη από τους Γ. Καλλέργη, Π. Ζερβουδάκη και Κ. Κριτοβουλίδη με έδρα τη Γραμβούσα.

Ἡ κυβέρνησις λοιπὸν εἶχεν ἀντιληφθῆ τῳόντι τότε μᾶλλον δραστηρίως τῶν κρητικῶν πραγμάτων, καθόσον ἐσυγχώρουν αἱ περιστάσεις· ἐνόμιζε τὸν ἐπαναληφθέντα πόλεμον ἀναγκαῖον κατ’ ἐκείνην τὴν ἐποχὴν ὡς ἀντιπερισπασμόν, διὸ καὶ διευκόλυνε πανταχόθεν τὴν μεταφορὰν τῶν Κρητῶν στρατιωτῶν εἰς τὴν ἑαυτῶν πατρίδα. Ἀπέστειλε δὲ ἐξ αὐτῶν τὸν Α. Μαρουλιανόν, Μ. Μαγουλάκην καὶ Ἰωάννην Πρακτικίδην εἰς Αἴγιναν καὶ Σαλαμῖνα νὰ στρατολογήσωσι καὶ μὴ Κρῆτας στρατιώτας, οἵτινες κατὰ σώματα ἤρχοντο εἰς Γραμβοῦσαν, προμηθεύσασα ἐκ τῶν ἐνόντων τότε τὰ πρὸς πόλεμον ἀναγκαῖα καὶ διορίσασα τὴν 19 Αὐγούστου ἐπιτροπὴν ἐκ Κρητῶν, οἷον τὸν Γ. Καλλέργην, τὸν Π. Ζερβουδάκην καὶ Κ. Κριτοβουλίδην διὰ νὰ διευθύνῃ προσωρινῶς τὰ πράγματα τῆς Κρήτης

Κριτοβουλίδης, 348

Εικονίδιο τοποθεσίας Γραμβούσα