16 Δεκεμβρίου 1830
Πολιτική οργάνωση

Διάλυση του Κρητικού Συμβουλίου

Παρά τις επίμονες προσπάθειες των χριστιανών της Κρήτης, το νησί δεν συμπεριλήφθηκε στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε με την Επανάσταση του 1821. Αφού αποβιβάστηκαν αιγυπτιακά στρατεύματα και το νησί αποκλείστηκε από τους στόλους των Μεγάλων Δυνάμεων, η επανάσταση έσβησε κατά τη διάρκεια του 1830 και στο τέλος του έτους αυτού το Κρητικό Συμβούλιο, η ηγεσία δηλαδή της επανάστασης στην Κρήτη, διαλύθηκε στην τελευταία έδρα του, το χωριό Μαργαρίτες ενώ ο τελευταίος απεσταλμένος της ελληνικής διοίκησης Νικόλαος Ρενιέρης είχε ήδη αναχωρήσει από το νησί.

Ἐνήργει ἕως τότε ἐν πόνῳ καὶ μόχθῳ εἰς Μαργαρίτας τὸ Κρητικὸν Συμβούλιον ὅ,τι ἦτο δυνατὸν εἰς τὴν δεινὴν ἐκείνην περίστασιν, ἂν καὶ τὰ πλειότερα αὐτοῦ μέλη εἶχον διασκορπισθῆ. Ἐνεκαρτέρουν δὲ μόνον οἱ ἑξῆς ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ τρόμου ἕνεκα τῆς ἀκωλύτου τῶν πολεμίων προχωρήσεως καὶ τῆς ἀναρχίας τότε τοῦ ἀκρίτου λαοῦ, τὴν ὁποίαν συνήθως ἐνισχύει ἡ περὶ τὴν ἀποτυχίαν ἀπελπισία εἰς τὰς τοιαύτας δεινὰς καὶ κρισίμους ὥρας, οἷον ὁ Δαφνομήλης, ὁ Κριτοβουλίδης, ὁ Λαδᾶς, ὁ Ι. Μιχαήλ, ὁ Σακόρραφος, ὁ Α. Παπαδάκης, ὁ Καλομενόπουλος καὶ ὁ προσωρινὸς γραμματεὺς Ν. Δαμβέργης· ἀλλὰ καὶ οὗτοι, μὴ δυνηθέντες ν’ ἀνθέξωσι, διελύθησαν ἐπὶ τέλους καὶ αὐτοὶ τὴν 16 τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὅτε καὶ ἐξέλειψεν ἀπὸ τὴν Κρήτην πᾶσα ἑλληνικὴ ἀρχή, ὁ δὲ πρόεδρος Ρενιέρης εἶχεν ἀναχωρήσει πρότερον ἐκ Σφακίων.

Κριτοβουλίδης, 501

Εικονίδιο τοποθεσίας Μαργαρίτες, Ρέθυμνο