22 Απριλίου 1830
Πολιτική οργάνωση

Διακήρυξη του Κρητικού Συμβουλίου προς τους Έλληνες

Παρά την Επανάσταση στην Κρήτη από το 1821 ως το 1830, το νησί δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος και παραδόθηκε στην εξουσία του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου για τις υπηρεσίες του στον σουλτάνο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Το Κρητικό Συμβούλιο διακήρυξε προς τους ελεύθερους Έλληνες τους αδιάσπαστους δεσμούς της Κρήτης με την Ελλάδα και διαμαρτυρήθηκε για τις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και την τύχη της Κρήτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Τὸ Κρητικὸν Συμβούλιον Πρὸς τοὺς Ἕλληνας

Ὁπόταν, ἀδελφοὶ ὁμογενεῖς καὶ συναγωνισταί, ἐκορυφώθησαν τὰ δεινά μας ἀπὸ τὸν ἀνυπόφορον ζυγόν μας, καὶ καμμίαν θεραπείαν δὲν ἠδυνάμεθα πλέον νὰ εὕρωμεν, παρὰ νὰ καταφύγωμεν εἰς τὰ ὅπλα μὲ τὴν σταθερὰν ἔνορκον ἀπόφασιν, ἢ νὰ ζήσωμεν ὡς ἄνθρωποι καὶ ὡς χριστιανοὶ ἐλεύθεροι ἢ νὰ καταβῶμεν ὅλοι μαζὶ εἰς τὸν τάφον, τότε συμφώνως μὲ σᾶς ἐμβήκαμεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὸ διόλου ἄνισον στάδιον τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος μας, ἀπευθύνοντες τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας μας εἰς μόνον τὸν δίκαιον Θεόν, τὸν ὑπερασπιστὴν τῶν ἀνθρωπίνων δικαίων […] Ἡ Κρήτη ἦτον καὶ εἶναι μέρος ἀδιάσπαστον τῆς Ἑλλάδος αὐτῆς, ὡς συναγωνισθεῖσα καὶ συναγωνιζομένη μὲ τὰ λοιπὰ ἐπαναστατήσαντα μέρη ἀπὸ τὴν ἀρχήν, ὥστε δὲν ἠμπορεῖ τις νὰ ἐννοήσῃ πῶς εἰς διαφόρους πράξεις τῶν πληρεξουσίων τῶν Σεβαστῶν τούτων Μοναρχῶν ἡ Κρήτη παρεσιωπήθη διόλου, ἐνῷ ἀκόμη μάλιστα ἔχει τὸν ἐξολοθρευτικὸν πόλεμον εἰς τοὺς κόλπους της καὶ οἱ Τοῦρκοι εἶναι περιωρισμένοι εἰς μόνα τὰ φρούριά των ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας. […]

Ἐν Μαργαρίταις Αὐλοποτάμου τῆς Κρήτης τὴν 22 Ἀπριλίου 1830

Οἱ συγκροτοῦντες τὸ Κρητικὸν Συμβούλιον ἀντιπρόσωποι τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Κρήτης, Κ. Κριτοβουλίδης, Α. Στεφανάκης, Τζώρτζης Σαουνάτζος, Ν. Λιμπρίτης, Γ. Καλομενόπουλος, Μ. Χιονάκης, Α. Ἰωαννίδης, Ἰω. Μιχαήλ, Γ. Βενέτικος, Γ. Σα- κόρραφος, Α. Ἀρετίνης, Α. Παπαδάκης, Ἰω. Γ. Κονδύλης, Μ. Λιδᾶς

Κριτοβουλίδης, 471-474

Εικονίδιο τοποθεσίας Μαργαρίτες, Ρέθυμνο