2 Αυγούστου 1825
Πολεμικό γεγονός

Δεύτερη κατάληψη του φρουρίου Καστελίου Κισάμου

Οι επαναστάτες που οργάνωναν την άμυνα του μόλις κατειλημμένου φρουρίου της Γραμβούσας πληροφορήθηκαν ότι το φρούριο του Καστελίου Κισάμου στην απέναντι ακτή ήταν και αυτό άσχημα φρουρούμενο. Μετά την επίθεση των επαναστατών, οι λίγοι Οθωμανοί στρατιώτες τράπηκαν σε φυγή προς τα Χανιά και το φρούριο έπεσε ξανά, μετά το 1823, στα χέρια των Ελλήνων.

Καλῇ τύχῃ ὅμως εἶχον πληροφορηθῆ καὶ οἱ ρηθέντες ὁπλαρχηγοὶ καθ’ ὁδὸν ὅτι εἰς τὸ τῆς Κισάμου φρούριον εὑρίσκοντο ἕως εἴκοσι μόλις Τοῦρκοι, ὅθεν καὶ διευθύνθησαν ἀμέσως εἰς τὸ φρούριον. Ἂν καὶ ὀλίγοι οἱ φρουροὶ τούτου, ἐξῆλθον ὅμως μετὰ θάρρους· ἀντιπαρετάχθησαν γενναίως κατὰ τῶν ἐπελθόντων ἐπὶ πολλὴν ὥραν, φονεύσαντες καὶ τρεῖς ἐξ αὐτῶν, καὶ πληγώσαντες καιρίως τὸν Δημήτριον Κουτρικᾶν καὶ Ἐμμανουὴλ Κοκκολάκην. Ἔπεσον δὲ καὶ ἐκ τῶν Τούρκων πέντε· μὴ δυνηθέντες ὅμως οὗτοι ν’ ἀνθέξωσι πλειότερον, ἐτράπησαν εἰς φυγήν, διευθυνθέντες πρὸς τὸ φρούριον τῆς Κυδωνίας. Ἐκυρίευσαν λοιπὸν οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ φρούριον τοῦτο καθ’ ἣν ἡμέραν ἐκυριεύθη καὶ τὸ τῆς Γραμβούσης· τὸ δὲ περίεργον ὅτι οὔτε οἱ ἐν τῷ φρουρίῳ τῆς Κισάμου ἐγνώριζον τὰ κατὰ τὴν Γραμβοῦσαν οὔτε οἱ ἐν Γραμβούσῃ τὰ κατὰ τὴν Κίσαμον.

Κριτοβουλίδης, 343

Εικονίδιο τοποθεσίας Καστέλι Κισάμου