4 Δεκεμβρίου 1822
Πολεμικό γεγονός

Αποτυχία της πολιορκίας της Ιεράπετρας

Στα ανατολικά του νησιού, οι επαναστάτες αποφάσισαν να κυριεύσουν το φρούριο της Ιεράπετρας, το οποίο ήταν μεν μικρό αλλά είχε σημαντικό πλούτο. Όμως η κακή οργάνωση της πολιορκίας είχε ως αποτέλεσμα η οθωμανική φρουρά να προετοιμαστεί κατάλληλα και να αποκρούσει τις επιθέσεις των επαναστατών.

οἱ Ἕλληνες ὅμως, κατέχοντες πολλὰς βουνώδεις καὶ ὀχυρὰς θέσεις παντοῦ, ἀντεῖχον κατά τι καὶ ἀπέκρουον ἐκεῖνον, ἐπιφέροντες καὶ φθορὰν ὅπου ἦτο δυνατόν· ἐτόλμησαν δ’ ἐν τῷ μεταξὺ νὰ ἐπιχειρήσωσι τὴν κατάκτησιν καὶ αὐτῆς τῆς περιφρουρουμένης πόλεως τῆς Ἱεραπύτνου, μὲ σκοπὸν νὰ ἐξασφαλισθῶσιν ἐκεῖ. […] Ἐπέτυχε λοιπὸν ν’ ἀναβῇ τὸ τεῖχος ὁ Ζερβός, ὅπου ἐφόνευσε καὶ πέντε Τούρκους· ἀλλ’ οἱ πολέμιοι, φρονίμως ποιήσαντες, κατέλιπον πᾶσαν ἄλλην ὑπεράσπισιν ἐν τῇ πόλει, ἅμα τοῖς ἔγινε τοῦτο γνωστόν, καὶ ἔδραμον ἀθρόοι εἰς τὸν εἰρημένον πύργον· ἐκανονοβόλουν δ’ ἐντεῦθεν ἀκαταπαύστως καὶ ἐτουφέκιζον ἀδιαλείπτως πανταχοῦ· ὅθεν καὶ ἠναγκάσθησαν ἐκ τούτων νὰ ὀπισθοπορήσωσιν οἱ περὶ τὸν Ζερβὸν ἀναβάντες, ὅπου ἐφονεύθησαν καὶ ἐπληγώθησαν 10-12 ἐκ τῶν περὶ αὐτόν·

Κριτοβουλίδης, 254-256

Εικονίδιο τοποθεσίας Ιεράπετρα, φρούριο