18 Ιουλίου 1821
Πολεμικό γεγονός

Αποτυχία της εκστρατείας των Οθωμανών στα Σφακιά

Χιλιάδες Οθωμανοί στρατιώτες από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο με επικεφαλή τον Καούνη εκστράτευσαν προς τα Σφακιά για να καταπνίξουν την επαναστατική εστία. Οι επαναστάτες τους επιτέθηκαν έξω από το χωριό Ασκύφου και τους έτρεψαν σε φυγή μέσα στο φαράγγι του Κατρέ, όπου είχαν πολλά θύματα και εγκατέλειψαν πίσω τους όπλα, ζώα και πολλά άλλα λάφυρα.

[…] συναθροίσας περὶ τοὺς τρισχιλίους ὁ Καούνης, Τοῦρκος μὲ πολλὴν ἐπιρροὴν διὰ τὴν ἀνδρείαν του, ἐκινήθη ταχέως ἐκ τοῦ Ἡρακλείου· παραλαβὼν δὲ κατὰ τὴν διάβασίν του καὶ ἐκ τῶν Ρεθυμνίων Τούρκων περὶ τοὺς πεντακοσίους, τοὺς ὁποίους οἱ Ἕλληνες δὲν ἠδυνήθησαν εἰς ταύτην τὴν περίστασιν νὰ ἐμποδίσωσιν, εἰσέβαλεν ἐσπευσμένως τὴν 16 Ἰουλίου ἀπὸ τὰς ὑπωρείας τῶν Λευκῶν Ὀρέων, Δαφνομαδάρας καλουμένας, ἄνωθεν τοῦ Κουρνᾶ, χωρίου τῆς ἐπαρχίας Ἀποκορώνου· καὶ ἐσκήνωσαν εἰς Σκύφους, ὅπερ εἶναι τὸ ὀρεινότερον καὶ πολυπληθέστερον τῶν Σφακίων χωρίον. […] Τὴν 18 Ἕλληνές τινες, ἕως τριάκοντα, ἐπλησίασαν εἰς Ληνόν, ἔνθα ἦσαν τοποθετημένοι Τοῦρκοι, προκαλοῦντες εἰς μάχην τοὺς πολεμίους· […] καὶ ἔμπροσθεν μὲν οὗτοι ἐπιτεθέντες τότε, ὄπισθεν δὲ οἱ καταδιώκοντες, ἐφόνευσαν ἐν βραχεῖ χρόνῳ περὶ τοὺς τριακοσίους· οἱ δὲ λοιποὶ ἠδυνήθησαν νὰ διασωθῶσι φεύγοντες.

Κριτοβουλίδης, 134-135

Εικονίδιο τοποθεσίας Φαράγγι Κατρέ, Σφακιά