6 Απριλίου 1824
Πολιτική οργάνωση

Αποχώρηση του Αρμοστή Εμμανούηλ Τομπάζη από την Κρήτη

Μετά την επικράτηση των αιγυπτιακών στρατευμάτων το 1824, ο Αρμοστής της Κρήτης, ο Υδραίος Εμμανουήλ Τομπάζης υποχρεώθηκε να αναχωρήσει από το νησί. Ζήτησε από τους επαναστάτες Κρητικούς να αντέξουν και υποσχέθηκε βοήθεια από την Κεντρική Διοίκηση στην Πελοπόννησο.

Ὅλως λοιπὸν περιττὴ καθίστατο τοῦ λοιποῦ διὰ τὰς τοιαύτας περιστάσεις καὶ ἡ περαιτέρω παρουσία τοῦ Ἁρμοστοῦ Τομπάζη εἰς Κρήτην. Τὴν δὲ 6 Ἀπριλίου 1824, ἀφοῦ ἐξέδωκε τὴν τελευταίαν πρὸς τοὺς Κρῆτας διακήρυξιν, δι’ ἧς προέτρεπε τοὺς φέροντας ἔτι ὅπλα ν’ ἀντέχωσι γενναιοψύχως μετὰ καρτερίας καὶ τοῖς ὑπέσχετο ὅτι ἔμελλε νὰ ἐνεργήσῃ παντὶ σθένει εἰς Πελοπόννησον πρὸς τὴν Διοίκησιν τοῦ ἔθνους, ὥστε νὰ προφθάσωσι τάχιον ἀναγκαῖα βοηθήματα πρὸς ἐξακολούθησιν τοῦ ὑπὲρ ἐλευθερίας ἐνδόξου ἀγῶνος των· διότι εἶν’ ἄδικον, τοῖς ἔλεγε, νὰ ματαιωθοῦν τοιαῦται καὶ τηλικαῦται θυσίαι καὶ τὰ τοσαῦτα ἐκχυθέντα αἵματά των. Μετέβη ἔπειτα οὗτος εἰς τοὺς Καλοὺς Λιμένας, ὁπόθεν παραλαβὼν εἰς τὴν γολέταν του τὸν ἐνάρετον Κουρμούλην ἀπῆλθεν εἰς Ὕδραν, ὅπου ἀποβιβάσας τὸν Κουρμούλην ἦλθεν ἔπειτα καὶ εἰς Ναύπλιον.

Κριτοβουλίδης, 320

Εικονίδιο τοποθεσίας Καλοί Λιμένες