24 Αυγούστου 1828
Aντίποινα

Αντίποινα για το θάνατο του Ιμπραήμ Αγριολίδη στο Ηράκλειο

Η δολοφονία του επικεφαλής των τουρκικών σωμάτων των ανατολικών επαρχιών Ιμπραήμ Αγριολίδη πυροδότησε εκτεταμένα αντίποινα στο Ηράκλειο (στις 24 ή τις 25 Αυγούστου), στις ανατολικές επαρχίες και στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα τις αντιδράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Στο Ηράκλειο, παρά την αντίδραση του ντόπιου Σουλεϊμάν πασά, μουσουλμανικός όχλος δολοφόνησε εκατοντάδες χριστιανούς μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και στα γύρω χωριά.

Διότι μετακομίσαντες οἱ Τοῦρκοι εἰς Ἡράκλειον τὸ ἀκέφαλον σῶμα τοῦ Ἀγριολίδου τὸ ἐναπέθεσαν εἰς τὸ κεντρικώτερον τῆς πόλεως μέρος διὰ νὰ ὀχλαγωγήσωσι δι’ αὐτοῦ. Ἐφρύαξαν ἐπὶ τῇ θέᾳ ταύτῃ οἱ ἐν τῷ φρουρίῳ Τοῦρκοι, κραυγάζοντες μανιωδῶς. Ἐφρύαττε δὲ καὶ ἡ γυνή του, ἥτις περιφερομένη ἐν ἀγυιαῖς καὶ ἐναντίον τῶν ὀθωμανικῶν ἐθίμων ἐκόπτετο, ὅτε καὶ ἅπαντες οἱ λοιποὶ συνεκραύγαζον, ζητοῦντες αἷμα ἀντὶ αἵματος. Μάτην ἐπροσπάθησεν ὁ τότε Σουλεϊμὰν πασᾶς τοῦ Ἡρακλείου νὰ καταπραΰνῃ τὴν ὀργὴν τῶν Τούρκων· αὐτοί, τουναντίον, κλείσαντες τότε ἐν τῇ μανίᾳ των τὰς πύλας, ἐπέπεσον ξιφήρεις κατὰ τῶν ἀόπλων χριστιανῶν, ἄλλους μὲν σφάζοντες ἀνηλεῶς, ἄλλους δὲ ρίπτοντες εἰς τὴν θάλασσαν πνιγομένους, καὶ ἄλλους βιάζοντες νὰ πίπτωσιν εἰς φρέατα, οὐδενὸς φεισθέντες, οὐδ’ αὐτῶν τῶν θηλαζόντων! Περὶ τὰ 500 πτώματα ἦσαν ἐρριμένα κατ’ ἐκείνην τὴν θλιβερὴν ἡμέραν ἐν ταῖς πλατείαις καὶ ἀγυιαῖς τῆς πόλεως. Ἡ λύσσα ὅμως τῶν αἱμοχαρῶν τούτων δὲν ἐκορέσθη ἕως ἐδῶ· διότι ἀνοίξαντες ἔπειτα τὰς πύλας τοῦ φρουρίου ἐπέδραμον μὲ τὴν αὐτὴν θηριωδίαν καὶ εἰς τὰ ἔξω, σφάξαντες καθ’ ὁδὸν καὶ τότε τοὺς προτυγχάνοντας, ἐνασχολουμένους ἡσύχως καὶ εἰς τὰ ἴδια ἑαυτῶν ἔργα, ἐπιτιθέντες δ’ αἰφνιδίως καὶ εἰς τὰ χωρία ἔθυσαν καὶ ἀπώλεσαν τοὺς φιλησύχους καὶ ἀθώους, ὥστε καὶ ὑπὲρ τὰ 700 ἐλογίσθησαν κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν τὰ ἐκτὸς καὶ τὰ ἐντὸς θύματα.

Κριτοβουλίδης, 423-424

Εικονίδιο τοποθεσίας Ηράκλειο