19 Αυγούστου 1828
Aντίποινα

Αντίποινα για το θάνατο του Ιμπραήμ Αγριολίδη στο Ρέθυμνο

Η δολοφονία του επικεφαλής των τουρκικών σωμάτων των ανατολικών επαρχιών Ιμπραήμ Αγριολίδη πυροδότησε εκτεταμένα αντίποινα στο Ηράκλειο, στις ανατολικές επαρχίες και στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα τις αντιδράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Στο Ρέθυμνο, ντόπια μουσουλμανικά άτακτα σώματα με επικεφαλής τον Αλμπάνη εξόρμησαν στα γύρω χωριά, όπως στο χωριό Αρχοντική, διενεργώντας σφαγές.

Τὸ παράδειγμα δὲ τούτων δὲν ἐβράδυναν νὰ μιμηθῶσι καὶ οἱ ἐν Ρεθύμνῃ Τοῦρκοι. Μὴ ἔχοντες ὅμως αὐτοὶ ἐντὸς τοῦ φρουρίου τοιοῦτον θήραμα, ἐξώρμησαν κατὰ τὴν 19 Αὐγούστου περὶ τὴν αὐγὴν καὶ προχωρήσαντες δρομαῖοι οἱ περὶ τὸν ὠμότατον Ἀλμπάνην ἔφθασαν εἴς τινα χωρία αἰφνιδίως, φονεύσαντες πλέον τῶν 90 ἐξ ἀόπλων καὶ ὡπλισμένων, ἔσφαξαν δὲ καὶ εἰς τὸ χωρίον Ἀρκούδαιναν ὁμοῦ μὲ ἄλλους καὶ αὐτὸν τὸν ἱερέα ἱερουργοῦντα. Ἡ αἰφνίδιος προσβολὴ κατήντησε καὶ ἐδῶ τρομερωτάτην τὴν σφαγήν. Ἔτρεξαν ἐν τῷ ἅμα πανταχόθεν ἔνοπλοι Ἕλληνες πρὸς ἀντίκρουσιν, οἱ σφαγεῖς ὅμως εἶχον προλάβει ἀναχωρήσαντες ἀμέσως.

Κριτοβουλίδης, 424

Εικονίδιο τοποθεσίας Αρκούδαινα (Αρχοντική), Ρέθυμνο