23 Σεπτεμβρίου 1822
Πολεμικό γεγονός

Άφιξη του οθωμανικού στόλου στη Σούδα

Στις 23 ή 24 Σεπτεμβρίου έφτασε στον κόλπο της Σούδας, όπου υπήρχε το ομώνυμο φρούριο, τμήμα του οθωμανικού στόλου που είχε ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη και είχε περάσει από την Πελοπόννησο.

Τὴν 23 ἢ 24 τοῦ Σεπτεμβρίου κατέπλευσαν εἰς τὸν ρηθέντα κόλπον ἑπτὰ πολεμικὰ πλοῖα ἐκ τοῦ ρηθέντος στόλου, τὴν δ’ ἐπιοῦσαν ἐξῆλθον ἀπ’ αὐτὰ ὅλα σχεδὸν τὰ πληρώματα, συνωδευμένα καὶ ὑπὸ πολλῶν ἐκ τῶν διαμενόντων εἰς τὴν Σοῦδαν, ἅπαντες ἕως 800, ἐπὶ σκοπῷ νὰ ὑδρεύσωσιν εἴτε ἀπὸ τὸν ποταμὸν Κοιλιάρην, εἰς τ’ ἀπέναντι τοῦ πρὸς δυσμὰς χωρίου τῶν Καλυβῶν, εἴτ’ ἀπὸ τὸ ὕδωρ, ὅπερ ρέει εἰς τὴν θέσιν Καλάμι, κάτωθεν τῶν μέχρι σήμερον ὑπαρχόντων ἐρειπίων ἀρχαίου φρουρίου, Οἰκονομικὰ τανῦν ἢ Παλαιόκαστρον ὀνομαζομένου· ἀλλὰ συνέλαβον ταυτοχρόνως καὶ τὴν ἰδέαν νὰ ἐπιτεθῶσιν εἰς τὰ πλησίον χωρία καὶ κακοποιήσωσι τοὺς κατοίκους αὐτῶν.

Κριτοβουλίδης, 227

Εικονίδιο τοποθεσίας Σούδα, νησίδα