20 Μαΐου 1823
Πολιτική οργάνωση

Άφιξη του Εμμανουήλ Τομπάζη ως Αρμοστή της Κρήτης

Στις 20 Μαΐου 1823 έφτασε στην Κρήτη, στον κόλπο της Κισάμου, ο Υδραίος Εμμανουήλ Τομπάζης με έναν στόλο οκτώ πλοίων, ενισχύσεις και κανόνια. Ο Τομπάζης είχε διοριστεί από την Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής Επανάστασης «Αρμοστής της νήσου Κρήτης» στις αρχές Μαΐου. Αμέσως ανέλαβε τα καθήκοντά του και οργάνωσε την πολιορκία του φρουρίου Καστελίου Κισάμου.

Τὴν τρίτην τοῦ μηνὸς Μαΐου διωρίσθη ὑπὸ τῆς Κεντρικῆς Διοικήσεως ὁ Ἐμμανουὴλ Τομπάζης ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἁρμοστὴς τῆς νήσου Κρήτης», ὁ δὲ προσωρινῶς διευθύνων τὰ τῆς Κρήτης τὸν εἰδοποίησεν ἀμέσως ὅτι εἶναι ἀνάγκη καὶ συμφέρον πολὺ ν’ ἀποβιβασθῇ εἰς Κίσαμον, ὅπου κεῖται τὸ πολιορκούμενον φρούριον. Κατέπλευσε λοιπὸν ὁ Ἁρμοστὴς τὴν 19 τοῦ αὐτοῦ μηνὸς εἰς τὸν κόλπον τῆς Κισάμου μὲ ὀκτὼ πλοῖα, ὧν τὰ μὲν πέντε ἦσαν πολεμικὰ τῆς Ὕδρας, τὰ δὲ τρία φορτηγά.

Κριτοβουλίδης, 269

Εικονίδιο τοποθεσίας Κόλπος Κισάμου