28 Μαΐου 1822
Πολεμικό γεγονός

Άφιξη του αιγυπτιακού στόλου στη Σούδα

Στις 28 Μαΐου φάνηκε στον κόλπο της Σούδας ο αιγυπτιακός στόλος που έστειλε, μετά από αίτημα του σουλτάνου, ο πασάς της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή για να καταστείλει την επανάσταση στην Κρήτη. Αποβιβάστηκαν ως δέκα χιλιάδες στρατιώτες και πεντακόσιοι ιππείς με επικεφαλής τον Χασάν πασά.

Τὴν 28 λοιπὸν τοῦ Μαΐου ὁλόκληρον σχεδὸν τὴν ἡμέραν ἐνελιμενίσθησαν ἑκατὸν δεκατέσσαρα πλοῖα εἰς τὸν εἰρημένον κόλπον. Ἐκ τούτων δέ, τὰ μὲν τριάκοντα περίπου ἦσαν πολεμικὰ τῆς Αἰγύπτου, φέροντα τὴν τουρκικὴν σημαίαν, τὰ δὲ λοιπὰ ἦσαν φορτηγά, εἰς τὰ ὁποῖα ὅλα ἐκυμάτιζεν ἡ σημαία πολλῶν δυνάμεων τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης· καὶ μετεκόμιζον ταῦτα, ἐπιδεικνύοντα τὸν τύπον τοῦ Σταυροῦ εἰς τὰς σημαίας των, τὰ πρὸς πόλεμον ἀναγκαῖα καὶ τοὺς στρατοὺς τῆς Αἰγύπτου, καὶ ἐβοήθουν οὕτω τὸν τύραννον διὰ νὰ καταπολεμήσῃ τοὺς μαχομένους καὶ ἐξολοθρευομένους Ἕλληνας ὑπὲρ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ τούτου τοῦ Σταυροῦ. Δέκα χιλιάδες ἦσαν περίπου, καὶ τὸ πλεῖστον μάλιστα μέρος αὐτῶν ἐκ τῶν μισθοφόρων μαχιμωτάτων Ἀλβανῶν, οἱ μεταφερθέντες στρατοί, ἐν οἷς ἦσαν πεντακόσιοι περίπου τῆς Αἰγύπτου ἱππεῖς, καὶ αὐτῶν ὅλων ἀρχηγὸς ὑπῆρχεν ὁ Χασὰν πασᾶς, ὁ Ἀλβανὸς ἐκεῖνος ὅστις εἶχε σταλῆ καὶ προηγουμένως ὑπὸ τῆς Πόρτας μετὰ τοῦ Μεχμεταλῆ, διὰ ν’ ἀποκαταστήσωσι τὰ πράγματα τῆς Αἰγύπτου.

Κριτοβουλίδης, 198

Εικονίδιο τοποθεσίας Σούδα Χανίων