Φθινόπωρο 1829
Πολιτική οργάνωση

Άφιξη Νικόλαου Ρενιέρη και συγκρότηση επιτροπών

Το φθινόπωρο του 1829 διορίστηκε ως αντιπρόσωπος του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στην Κρήτη ο Νικόλαος Ρενιέρης. Φτάνοντας στην έδρα του Κρητικού Συμβουλίου στο χωριό Μαργαρίτες συγκρότησε τρεις επιτροπές, δυτική, κεντρική και ανατολική για να οργανώσουν τις επαρχίες πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά.

Συγκατατεθεὶς λοιπὸν ὁ Κυβερνήτης, ἔστειλεν εἰς Κρήτην τότε ἀντιπρόσωπόν του τὸν γέροντα Νικόλαον Ρενιέρην Κρῆτα, σύμβουλον δὲ τούτου συναπέστειλε Δημήτριόν τινα Δενδρινόν. […] Διωρίσθησαν δ’ ἀμέσως τρεῖς ἐπιτροπαὶ σύμφωνα μὲ τὴν τμηματικὴν διαίρεσιν τῆς Κρήτης […] Καθήκοντα δὲ τῶν ἐπιτροπῶν ἦσαν νὰ ἐπιτηρῶσιν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰ πολεμικὰ κινήματα, νὰ ἐνοικιάζωσι τὰς προσόδους, νὰ ἐκποιῶσι φθαρτά τινα κτήματα κατὰ τὸ ὑπ. ἀριθ. 2748 ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου καὶ νὰ φροντίζωσιν ὅσον οἷον τε περὶ τῆς τακτικωτέρας τῶν δημοσίων προσόδων εἰσπράξεως, ἐπὶ σκοπῷ νὰ προμηθεύωνται ἐκ τούτων τὰ πρὸς πόλεμον ἀναγκαῖα· τὴν δὲ ρηθεῖσαν πρᾶξιν διεύθυνεν ὁ Ἀντιπρόσωπος πρὸς τὸν Κυβερνήτην διὰ νὰ τὴν ἐγκρίνῃ.

Κριτοβουλίδης, 458-459

Εικονίδιο τοποθεσίας Μαργαρίτες, Ρέθυμνο